Veel mensen die hun BV beëindigen maken gebruik van de mogelijkheid om deze te turboliquideren. Dit kan tegenwoordig eenvoudig online bij partijen zoals Firm24. Voordat men tot deze stap overgaat gaan zichzelf vaak eerst oriënteren. Ze praten met hun boekhouder of ze lezen wat online documenten. Vaak krijgen ze te horen dat de BV leeg moet zijn voor de beëindiging, maar dat eventuele schulden niet uitmaken. Maar is dat wel zo?

Deels is dat zeker waar. Om een BV te beëindigen dient deze leeg te zijn. Als je geen schulden meer hebt om af te betalen kun je altijd het geld uitkeren aan jezelf als loon dividend. Maar wat gebeurt er met schulden ten tijde van de beëindiging van jouw BV?

Verschillende soorten schulden

We onderscheiden drie verschillende soorten schulden.

1. Schulden die je aan jezelf hebt, in privé of een andere aan jou gelieerde vennootschap. Deze schulden zijn formeel wel schulden, maar zijn niet zo’n groot probleem. Je zit zelf namelijk aan de andere kant van de tafel en bent dus in staat om deze vordering kwijt te schelden of te besluiten deze niet te incasseren.

2. Normale lopende belastingschulden die je nog moet aflossen tijde van de beëindiging van de BV. (Bijvoorbeeld BTW of VPB afdracht.) Dit zijn eigenlijk geen schulden. Het zijn wel bedragen die je moet betalen, maar ze zijn van te voren bekend en je hebt er daarom als het goed is een voorziening voorgenomen in je boekhouding. Je betaalt deze vaak pas na beëindiging.

3. Openstaande vorderingen van crediteuren, bijvoorbeeld leveranciers die nooit betaald zijn. Dit zijn echte schulden, die nog niet afgelost zijn en waar je geen controle over hebt. Het kan een leverancier zijn waar je nooit wat van hebt gehoord, maar bijvoorbeeld ook een boete van de belastingdienst waar je nog over aan het steggelen bent. In dit artikel bedoelen we alleen deze schulden.

Kun je eenBV beëindigen met schulden?

Veel mensen willen hun BV beëindigen omdat deze al tijden geen activiteiten meer verricht. Vaak hoort daarbij dat schuldeisers ook niet actief achter hun vorderingen aan zitten, waardoor je kunt denken dat ze deze misschien “vergeten” is. Is het dan wel verstandig om je BV tebeëindigen via een turboliquidatie?

In principe is de turboliquidatie hier niet voor bedoeld. Als een BV schulden heeft die niet afgelost zijn, dan dient de eigenaar een normaal faillissement traject te doorlopen. Maar daar zit een keerzijde aan. Dat proces is tijdrovend en er moet een curator worden aangesteld die betaald moet worden …. uit de kas van de BV. Zowel faillissementscuratoren als rechters zitten hier niet op te wachten. De hoogste rechter heeft daarom in 2015 bepaald dat een beëindiging van een BV met schulden in principe mag, omdat het veel gedoe scheelt voor iedereen. Van belang is wel dat de bestuurder/aandeelhouder van de BV het netjes speelt: geen fraude en geen onrechtmatige onttrekkingen, want de schuldeiser kan de bestuurder altijd alsnog aansprakelijk stellen. Het grote nadeel voor de schuldeiser? Er is geen curator meer die op alles toeziet en zonodig actie voor hem onderneemt.

BV beëindigen met geld op de balans.

Volgens de wet kan een BV niet ophouden te bestaan zolang er baten zijn. Maar in de praktijk maakt het niet uit dat er nog een kleine hoeveelheid cash op de rekening van de BV staat. Dit keer je gewoon uit als dividend of loon, tegelijk met het besluit tot ontbinding.

Je nominale aandelenkapitaal is ook een “bate” op je balans. Aangezien de aandelen bij ontbinding ophouden te bestaan komt de nominale waarde daarvan ook vrij te vallen. Dat keer je aan jezelf uit tegelijk met de ontbinding. Heb je nog een ouderwetse BV met een nominaal aandelenkapitaal van € 18.000? Geen probleem. Je kunt het gehele bedrag aan jezelf terug uitkeren bij de ontbinding. Over deze uitkering wordt geen dividendbelasting geheven. Deze wordt alleen geheven over het verschil tussen de slotuitkering en de verkrijgingsprijs van de aandelen. De slotuitkering is de terugstorting van het nominale aandelenkapitaal en de verkrijgingsprijs is het bedrag dat je bij oprichting stortte op de aandelen: allebei € 18.000. Per saldo wordt er dus dividendbelasting geheven over € 0,-.

Conclusie

Het beëindigen van een BV of het turboliquideren van je BV met schulden of geld op de balans is gewoon mogelijk, maar let wel op de eventuele gevolgen. Als je met schulden je BV liquideert en gebruikt om je schuldeisers te benadelen, dan kan het zijn dat je meer problemen op de hals haalt dan wanneer je de BV laat voortbestaan. Een turboliquidatie is bedoeld om efficiënt van een lege BV af te komen, niet om je schuldeisers te benadelen.

BV liquideren

Ben je na het lezen van dit artikel geïntereseerd in het opheffen van je BV? Bij Firm24 kan je voor een prijs van €249,- jouw BV op laten liquideren.