Switch Language

Algemene voorwaarden Firm24 B.V. en Online Flex B.V.

Versie d.d. 17 september 2018

Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities

Notariële Diensten

Artikel A 1. Algemeen

Artikel A 2. Offertes

Artikel A 3. Annulering van een Notariële Dienst

Artikel A 4. Wet Witwassen en Financiering Terrorisme

Artikel A 5. Aansprakelijkheid

Artikel A 6. Prijzen en betaling

Artikel A 7. Werkdagen tot passeerdatum

Artikel A 8. Wijzigingen in de opdracht

Artikel A 9. Klachten

Artikel A 11. Juist- en volledigheid van informatie Geheimhouding

Artikel A 12. Geheimhouding

Artikel A 13. Forumkeuze

Juridische Diensten

Wijzigingen in de opdracht

Artikel B 1. Algemeen

Artikel B 2. Offertes

Artikel B 3. Annulering van een Juridische Dienst

Artikel B 4. Aansprakelijkheid

Artikel B 5. Abonnementen

Artikel B 6. Geschillen

Administratieve Diensten

Artikel C 1. Algemeen

Artikel C 2. Offertes, aanbiedingen

Artikel C 3. Overeenkomst, Inhoud

Artikel C 4. Annulering, onderbreking en vertraging

Artikel C 5. Prijs en prijswijzigingen

Artikel C 6. Overeenkomst; duur, opschorting en beëindiging

Artikel C 7. Termijn en wijze van uitvoering van de Administratieve Diensten

Artikel C 8. Geheimhouding en exclusiviteit

Artikel C 9. Bezwaren

Artikel C 10. Betaling

Artikel C 11. Aansprakelijkheid misverstanden

Artikel C 12. Overmacht

Artikel C 13. Aansprakelijkheid

Artikel C 14. Intellectueel eigendom

Artikel C 15. Geschillen, verjaring en toepasselijk recht

Belastingadvies
Artikel D 1. Algemeen

Artikel D 2. Toepasselijkheid

Artikel D 3. Gegevens en informatie

Artikel D 4. E-mail en internetgebruik

Artikel D 5. Uitvoering van de opdracht

Artikel D 6. IE-Rechten

Artikel D 7. Geheimhouding

Artikel D 8. Persoonsgegevens

Artikel D 9. Honorarium

Artikel D 10. Betaling

Artikel D 11. Reclames

Artikel D 12. Aansprakelijkheid

Artikel D 13. Geschillen en forumkeuze

Bijlage 1. Partners

 

Honorarium
Betaling
Reclames Aansprakelijkheid Geschillen en forumkeuze

Artikel 1. Definities

1.1 Wanneer in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van een van de dikgedrukte begrippen dan wordt daaraan de navolgende definitie toegekend:

Abonnement : De maandelijks verlengde overeenkomst met betrekking tot de Administratieve Diensten, zoals nader gedefinieerd in Artikel C 3.1;

Algemene Voorwaarden: dit document;
Artikel: Artikel 1.2;
Bijlage(n): Artikel 1.2;
Cliënt: de afnemer van Diensten aangeboden op hierna te noemen Websites

Dienst: De op de Website aangeboden diensten door Firm24, Online Flex en/of de Partners, zoals verder gedefinieerd in Artikel 1.6;

FIRM24: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIRM24 B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, feitelijk gevestigd te Anthony Fokkerweg 1, 1059 CM, Amsterdam (vanaf 1 maart 2018 : Burgerweeshuispad 201, 1076 ER, Amsterdam), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58579532;

Online Flex: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Online Flex B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, feitelijk gevestigd te Anthony Fokkerweg 1, 1059CM, Amsterdam (vanaf 1 maart 2018 : Burgerweeshuispad 201, 1076ER Amsterdam), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56136706. Online Flex is een 100% dochter van FIRM24;

Partner: Een of meerdere van de uitvoerend partners van Firm24 en Online Flex als opgenomen in Bijlage A;

Websites: De website van FIRM24, te weten: www.firm24.com , en die van FIRM24’s 100% dochter Online Flex www.onlineflexbvoprichten.nl alsmede alle subdomeinen;

1.2 Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de hierna genoemde artikelen het volgende:

 1. een verwijzing in deze Algemene Voorwaarden naar een “Bijlage” of een “Artikel” geldt als een bijlage of een Artikel van de Algemene Voorwaarden;
 2. een verwijzing naar een persoon geldt als een verwijzing naar een natuurlijk persoon, personenvennootschap of een rechtspersoon;
 3. het enkelvoud wordt geacht mede te omvatten het meervoud en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten en verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa;
 4. de aanhef, kopje en nummering van Artikelen en/of Bijlagen (of onderdelen daarvan) in of bij de Algemene Voorwaarden zijn slechts opgenomen ter vergemakkelijking van het gebruik en hebben geen invloed op de interpretatie ervan;
 5. de Bijlagen zijn onverbrekelijk verbonden met, en maken deel uit van, de Algemene Voorwaarden. Een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden omvat mitsdien tevens een verwijzing naar deze Bijlagen;
 6. een verwijzing naar “dochtermaatschappijen”, “groepsmaatschappijen“ respectievelijk “deelnemingen” geldt als een verwijzing naar dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen respectievelijk deelnemingen zoals bedoeld in Artikel 2:24a BW, Artikel 2:24b BW respectievelijk 2:24c BW; en
 7. de woorden “daaronder begrepen” en woorden van gelijke strekking betekenen “daaronder begrepen doch niet beperkt tot”.

1.3 Cliënt kan via de Websites Diensten afnemen van FIRM24.

1.4  Online Flex B.V. is 100% dochter van FIRM24. Alle diensten die worden afgenomen via onlineflexbvoprichten.nl worden, zonodig met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door FIRM24 B.V. FIRM24 is dus altijd de contractuele wederpartij bij diensten die worden afgenomen via onlineflexbvoprichten.nl en FIRM24.com.

1.5  De Diensten worden uitgevoerd door FIRM24 of door één of meerdere Partners. Cliënt vrijwaart FIRM24 en Online Flex van enige aansprakelijkheid wanneer een Partner de uitvoering van de Dienst op zich neemt.

1.6  Cliënt kan kiezen uit 4 verschillende categorieën Diensten, te weten:a. Notariële Diensten, waarvoor de relevante Artikelen zullen worden aangegeven met de letter “A”;b. Juridische Diensten, waarvoor de relevante Artikelen zullen worden aangegeven met de letter “B”c. Administratieve Diensten, waarvoor de relevante Artikelen zullen worden aangegeven met de letter “C”; ofd. Belastingadvies Diensten, waarvoor de relevante Artikelen zullen worden aangegeven met de letter “D”.

1.7  De voorwaarden waaronder de Dienst geleverd wordt zijn afhankelijk van het type Dienst. Die voorwaarden worden hierna onder de letters A tot en met D nader gespecificeerd.

1.8  De verschillende typen Diensten zijn als volgt onderverdeeld:

i Notariële Diensten:
(1)  Oprichten rechtspersoon;
(2)  Aandelenoverdracht;
(3)  Statutenwijziging;
(4)  Opstellen administratieve voorwaarden; en
(5)  Overige notariële akten.

ii Juridische Diensten:
(1)  Ter beschikking stellen van modelcontracten en overige modeldocumenten;
(2)  Juridische advisering (waaronder het opstellen en beoordelen van maatwerkcontracten); en
(3)  Het voeren van civielrechtelijke en administratiefrechtelijke procedures(waaronder bezwaarprocedures);

iii Administratieve Diensten:
(1) Het bijwerken van de (salaris) administratie;
(2) Het verwerken van bankmutaties, facturen en het kasboek; en (3) Het opstellen en indienen van aangiften;

A 2.1

A 2.2 A 2.3

iv Belastingadvies Diensten
(1)  Alle advieswerkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, metbetrekking tot fiscale consequenties van handelingen;
(2)  Het aanvragen van beschikkingen bij de Belastingdienst, teneinde eenrechtsonzekerheid te beëindigen; en
(3)  Het afstemmen van belastingfaciliteiten.

Notariële Diensten

Artikel A 1 Algemeen

A 1.1 FIRM24 stelt via de Websites notariële diensten beschikbaar, die door haar Partners zullen worden uitgevoerd onder de hierna genoemde voorwaarden (hierna: “ de Notariële Diensten ”).

A 1.2 De Partners oefenen een zelfstandige praktijk van Notaris uit zoals bedoeld in de Nederlandse Wet op het Notarisambt. Zij werken ieder voor eigen rekening en risico en onder hun eigen respectieve handelsnamen. In het kader van Notariële Diensten die zij via FIRM24 verrichten handelen zij tevens onder de handelsnaam van FIRM24 voor wat betreft de acquisitie van die diensten. De Partners zijn in hun relatie tot Cliënten en in de uitvoering van de Notariële Diensten altijd zelfstandig opdrachtnemer en volledig onafhankelijk van FIRM24.

A 1.3 Aangezien FIRM24 niet zelf de Notariële Diensten verleent, maar slechts de acquisitie daarvan op zich neemt voor haar Partners, vrijwaart Cliënt FIRM24 van iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortkomt uit Notariële Diensten die door de Partners worden verricht, zowel door Cliënt zelf als door derden geleden.

Artikel A 2 Offertes

A 2.1 Aanbiedingen en offertes van FIRM24 zijn steeds vrijblijvend. De verplichting om de op de Website vermelde Notariële Diensten uit te voeren komt eerst tot stand nadat FIRM24 het aanvraagformulier heeft beoordeeld en zij op grond daarvan bereid is een overeenkomst houdende een verplichting tot het doen uitvoeren van een Notariële Dienst met Cliënt aan te gaan. FIRM24 kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien die aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

A 2.2 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod dan is FIRM24 daaraan niet gebonden, tenzij zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.

A 2.3 Offertes van FIRM24 gelden steeds als offertes uitgebracht voor en namens haar Partners. FIRM24 gaat nimmer zelf een verplichting tot uitvoering van Notariële Diensten aan.

Artikel A 3 Annulering en weigering van een Notariële Dienst

A 3.1 Indien een Notariële Dienst wordt geannuleerd wordt deze te allen tijde geacht voor minstens 50% te zijn uitgevoerd in verband met reeds gemaakte kosten. Een Cliënt ontvangt nimmer meer dan 50% van het factuurbedrag retour.

A 3.2 De Partners van FIRM24 kunnen alleen overgaan tot het verrichten van Notariële Diensten indien en voor zover de Notariële Dienst in het voorliggende geval niet strijdig is met de Nederlandse beroepsregels voor Notarissen. FIRM24 en haar Partners behouden zich derhalve het recht voor een aanvraag tot een Notariële Dienst te weigeren indien zij de aanvraag op basis van de beroepsregels voor Notarissen niet kunnen accepteren. De beoordeling daarvan geschiedt door eigen inschatting van FIRM24 en/of haar Partners.
A 3.3 Indien FIRM24 en/of haar Partners de aanvraag voor de Notariële Dienst in eerste instantie accepteren op basis van de door Cliënt verschafte informatie, doch naderhand aanvullende informatie verkrijgen op basis waarvan het verlenen van die Notariële Dienst in het voorliggende geval zou leiden tot een overtreding van de beroepsregels voor Notarissen, behouden FIRM24 en/of de Partners zich het recht voor een reeds geaccepteerde opdracht te annuleren. Dit voorbehoud geldt zowel voor aanvullende informatie die betrekking heeft op nieuw ontstane omstandigheden, alswel voor omstandigheden die reeds bestonden vóór het accepteren van de aanvraag maar nog niet aan FIRM24 en/of haar partners bekend waren.

A 3.4 FIRM24 en/of haar partners zijn in ieder geval gerechtigd tot het weigeren van een aanvraag tot Notariële Dienstverlening, of na acceptatie het annuleren daarvan, indien:

i) Cliënt FIRM24 en/of haar partners bij de aanvraag onjuist heeft geïnformeerd over de uiteindelijke belanghebbende bij de Notariële Dienst, al dan niet bewust,

ii) Cliënt FIRM24 en/of haar partners bij de aanvraag onjuist heeft geïnformeerd over zijn/haar betrokkenheid bij faillissementen in het verleden, al dan niet desbewust,

iii) FIRM24 en/of haar partners informatie verkrijgen op basis waarvan zij ingevolge de beroepsregels voor Notarissen gehouden zijn meer

onderzoek te verrichten naar de achtergrond van de Cliënt, waardoor de aanvraag komt te vallen buiten de categorie van Notariële Diensten waarvoor de overeenkomst met de Cliënt was aangegaan,

iv) De Notariële Dienst in het voorliggende geval een handelen of nalaten Van FIRM24 en/of haar Partners vereist dat strijdt met de wet.

A 3.5 Indien een Notariële dienst wordt geannuleerd ingevolge artikel A 3.3 verliest een Cliënt in het geheel zijn aanspraken op restitutie van het reeds door hem/haar betaalde bedrag voor de gevraagde Notariële Dienst. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht op reeds door FIRM24 en/of haar Partners op dat moment gemaakte kosten voor IT, acquisitie, administratie en personeel, waarna beide bedragen op hun gezamenlijke beloop tenietgaan en FIRM24 en Cliënt over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben.

A 3.6 Indien een Notariële dienst niet is afgerond binnen één jaar na de datum van betaling daarvan door Cliënt en dit achterblijven niet is te wijten aan enig handelen of nalaten van FIRM24 en/of haar partners, zullen FIRM24 en/of haar partners bevrijd zijn van iedere verplichting tot het verrichten van deze Notariële Dienst. Alsdan zal ook geen restitutieverplichting ontstaan voor FIRM24 en/of haar partners jegens de Cliënt ter zake van het reeds betaalde factuurbedrag voor de Notariële dienst. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht op reeds door FIRM24 en/of haar Partners tot op dat moment gemaakte kosten voor IT, acquisitie, administratie en personeel, waarna beide bedragen op hun gezamenlijke beloop tenietgaan en FIRM24 en/of haar Partners enerzijds en Cliënt anderzijds over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben.

Artikel A 4 Wet Witwassen en Financiering Terrorisme

A 4.1 Conform de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (hierna: “WWFT”) dienen de Partners een potentiële Cliënt te identificeren en deze identificatie te verifiëren alvorens zij de opdracht kunnen accepteren. Verificatie van de door de potentiële Cliënt verstrekte gegevens zal plaatsvinden op basis van documenten, gegevens en inlichtingen uit onafhankelijke en betrouwbare bron, zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, de Gemeentelijke Basis Administratie. Voor cliënten die zijn opgericht naar buitenlands recht zal op basis van de informatie verstrekt door onafhankelijke professionele zakelijke dienstverleners worden beslist.

A 4.2 Cliënt verleent door akkoord te geven op een offerte toestemming aan FIRM24 en de Partners om derden te benaderen omtrent de verificatie.

Artikel A 5 Aansprakelijkheid

A 5.1 Iedere aansprakelijkheid van FIRM24, Online Flex en/of de Partners voor schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van een Notariële Dienst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door die partij gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van die partij komt.
A 5.2 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens in Artikel A 5.1 voornoemde verzekering(en) wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid van FIRM24, Online Flex en/of de Partners is beperkt tot het bedrag dat door de Cliënt is betaald voor de Notariële Dienst in verband waarmee de schade is ontstaan.
A 5.3 Onder iedere omstandigheid is de aansprakelijkheid van FIRM24, Online Flex en de Partners beperkt tot een gezamenlijk maximum van € 5.000,=.

Artikel A 6 Prijzen en betaling

A 6.1 Alle prijzen en tarieven op de Websites worden getoond exclusief omzetbelasting en alle andere belastingen, behalve als dit anders staat vermeld op de Websites of in de opdrachtbevestiging mail.

A 6.2 Met het doel de opdracht zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de specifieke business van de Cliënt wijken bedragen en voorwaarden in de per email toegezonden opdrachtbevestiging (door FIRM24 of door een van de Partners) soms af van de op de Websites genoemde bedragen en voorwaarden. Bij een eventuele afwijking met bedragen genoemd op de Websites zijn de bedragen die worden genoemd in de opdrachtbevestigingen altijd leidend.

A 6.3 Een Cliënt kan geen rechten ontlenen aan duidelijke vergissingen, druk- en typefouten op de Websites of in communicatie van FIRM24.

A 6.4 Indien een Notariële Dienst niet reeds is betaald voorafgaand aan de uitvoering van die Dienst, dient Cliënt binnen 5 werkdagen na de uitvoering van die Dienst de volledige betaling aan FIRM24 te verzorgen, zonder recht op aftrek, korting of schuldverrekening.

A 6.5 Indien Cliënt de verplichting uit Artikel A 6.4 niet nakomt treedt het verzuim automatisch in, zonder dat daarvoor een aanvullende ingebrekestelling is vereist.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel A 7 Werkdagen tot passeerdatum

A 7.1 De oprichtingstermijn van een BV van 3-5 werkdagen die door FIRM24 op de Websites wordt geadverteerd, geldt voor een BV met standaard specificaties in verband waarmee die termijn wordt genoemd. Zodra de specificaties van een op te richten BV afwijken van deze standaard specificaties, komt de genoemde termijn te vervallen. Op initiatief van de Cliënt kan door FIRM24 een nieuwe termijn worden toegezegd voor de oprichting van zijn/haar BV.
A 7.2 De in artikel A 7.1 bedoelde termijn begint op de eerste dag, volgend op de dag waarop:
(i) de WWFT-verificatie en identificatie van de Cliënt op de juiste wijze heeft plaatsgevonden
(ii) de volmacht voor de oprichting van de BV door de Cliënt is ondertekend en
(iii) de concept akte van oprichting door de Cliënt is goedgekeurd.
Alledrie deze handelingen zijn noodzakelijk voor de oprichting van de BV.
A 7.3 Wanneer op de Websites wordt gesproken van “dag” dan wordt hiermee bedoeld “werkdag”. Werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van erkende feestdagen.
A7.4 Indien een in Artikel A 7.1 genoemde termijn door FIRM24 en/of haar Partners wordt overschreden is de aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortkomende schade voor FIRM24 te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de Cliënt heeft betaald voor de oprichting van zijn/haar BV. A 7.5 Indien een termijn uit dit Artikel door FIRM24 en/of Partners wordt overschreden is de aansprakelijkheid voor FIRM24 beperkt tot het verschil tussen het betaalde bedrag en het bedrag dat zou zijn verschuldigd indien Cliënt voor een langzamer pakket had gekozen.
A 7.5 Cliënt vrijwaart FIRM24 en de Partners in ieder geval voor eventuele gevolgschade die zou ontstaan uit een overschrijding van de in Artikel A 7.1 bedoelde termijn.

Artikel A 8 Wijzigingen in de opdracht

A 8.1 Indien de opdracht tussentijds wijzigt kunnen daaraan meerkosten verbonden zijn. De meerkosten zullen vooraf worden gecommuniceerd en zijn voor het passeren van de akte verschuldigd.
A 8.2 Een wijziging in de juridische structuur en zeggenschapsverhoudingen binnen de groep waartoe Cliënt behoort, alsmede van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden waarin Cliënt deelneemt of waarvan Cliënt onderdeel uitmaakt, een en ander in de ruimste zin van het woord, dient onverwijld aan FIRM24 en de Partners te worden doorgegeven.

A 8.3 Cliënt vrijwaart FIRM24 en de Partners van iedere aansprakelijkheid ingevolge niet nakoming van de verplichtingen uit Artikel A 8.2.

Artikel A 9 Klachten

A 9.1 Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Cliënt klaagt, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, de fout of de tekortkoming, indien Cliënt aantoont dat Cliënt het gebrek, de fout of de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan FIRM24 kenbaar te worden gemaakt.

A 9.2 Klachten schorten geen betalingsverplichting op.
A 9.3 FIRM24 zal iedere klacht individueel beoordelen. Ingeval van een, naar het oordeel van FIRM24, terechte en tijdig uitgebrachte klacht heeft Cliënt de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Cliënt reeds betaalde honorarium. Hierin geldt dat indien deze bepaling strijdig is met de Wet op het Notarisambt en/of de notariële beroepsregels, dat die wet en/of regels voorrang krijgen.

Artikel A 10 Contractovername

A 10.1 Het is Cliënt niet toegestaan (enige verplichting uit) de opdracht over te dragen aan derden, tenzij FIRM24 hier uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord gaat. FIRM24 is gerechtigd aan deze toestemming, welke niet op onredelijke gronden zal worden onthouden, voorwaarden te verbinden. Cliënt verbindt zich in ieder geval om in dat geval alle ter zake relevante (betalings) verplichtingen uit de opdracht en de Algemene Voorwaarden aan de derde op te leggen. U blijft te allen tijde naast deze derde hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de opdracht en de Algemene Voorwaarden.

A 10.2 Cliënt vrijwaart FIRM24 en de Partners ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door u uit de opdracht en/of de Algemene Voorwaarden, tenzij dwingende (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. Deze vrijwaring wordt mede bedongen ten behoeve van de door ons voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde (bestuurders van) aandeelhouders, bestuurders of werknemers van FIRM24 en derden, waaronder begrepen de Notariële Partners, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze vrijwaring kunnen doen.

Artikel A 11 Juist- en volledigheid van informatie

A 12.1

A 13.1

A 11.1 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan FIRM24 en de Partners ter beschikking gestelde documenten en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
A 11.2 Cliënt vrijwaart FIRM24 en de Partners van iedere aansprakelijkheid ingevolge niet, of niet volledige, nakoming van de verplichtingen uit Artikel A 11.1.

Artikel A 12 Geheimhouding

A 12.1 De Notariële Diensten vinden plaats onder de strikte notariële geheimhoudingsplicht, die ook geldt voor FIRM24.

Artikel A 13 Forumkeuze

A 13.1 Op de rechtsverhouding tussen de Partner en Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Juridische Diensten

Artikel B 1 Algemeen

B 1.1 Dit artikel B is van toepassing op de Juridische Diensten als bedoeld in artikel 1.6.
B 1.2 FIRM24 stelt via de Website modelovereenkomsten en overige model documentatie beschikbaar (de “Documenten”). Cliënt is zich ervan bewust dat de Documenten niet meer zijn dan een model dat in veel situaties bruikbaar is als een uitgangspunt, maar niet zijn toegesneden op de specifieke casus van de Cliënt. Het invullen van de Documenten en/of het op basis hiervan aangaan van rechten en verplichtingen is voor eigen rekening en risico van de Cliënt. De Documenten zijn uitsluitend bestemd voor de Cliënten die een Abonnement hebben op Legal Management Diensten.
B 1.3 Cliënt kan desgewenst aan FIRM24 verzoeken om overige Juridische Diensten te verlenen aan Cliënt, danwel Cliënt te assisteren bij het vinden van een juiste juridische Partner (in brede zin) ten aanzien van overige Juridische Diensten. Met overige Juridische Diensten wordt met name bedoeld het inwinnen van juridisch advies (bijvoorbeeld het opstellen of beoordelen van maatwerkcontracten) en voorbereiden en het voeren van civiele en administratiefrechtelijke procedures. Het staat Cliënt te allen tijde vrij al dan niet gebruik te maken van de diensten van hetzij FIRM24, hetzij een van de Juridische Partners.

Artikel B 2 Offertes

B 2.1 Aanbiedingen en offertes van FIRM24 zijn steeds vrijblijvend. De verplichting om de op de Website vermelde Juridische Diensten uit te voeren komt eerst tot stand nadat door FIRM24 het aanvraagformulier is beoordeeld en zij op grond daarvan bereid is een overeenkomst houdende een verplichting tot het uitvoeren van een Juridische Dienst met Cliënt aan te gaan. FIRM24 kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Cliënt redelijkerwijs moet kunnen begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

B 2.2 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod dan is FIRM24 daaraan niet gebonden, tenzij FIRM24 zulks uitdrukkelijk schriftelijk (daaronder begrepen per email) aanvaardt.

Artikel B 3 Annulering van een Juridische Dienst

B 3.1 FIRM24 en de Partners behouden zich het recht voor een aanvraag tot een Juridische Dienst te weigeren indien zij de aanvraag op basis van beroepsregels niet kunnen accepteren, dan wel de kwaliteit van hun werk onvoldoende gewaarborgd is, bijvoorbeeld door het ontbreken van voldoende specialistische kennis bij de Juridische Partner of het een vraagstuk betreft naar buitenlands recht. In een dergelijk geval ontvangt de Cliënt zo spoedig mogelijk bericht en zal hem waar mogelijk een alternatief worden aangereikt.

B 3.2 FIRM24 en de Partners behouden zich het recht voor een geaccepteerde opdracht te annuleren indien er na het accorderen van de aanvraag omstandigheden optreden die op basis van beroepsregels annulering van de opdracht eisen. In een dergelijk geval ontvangt de Cliënt zo spoedig mogelijk bericht en zal hem waar mogelijk een alternatief worden aangereikt.

B 3.3 Wanneer een Juridische Dienst wordt geannuleerd ontstaat er geen recht op terugbetaling van de voor die Dienst betaalde kosten, voor zover deze kosten reeds gemaakt zijn. Onder gemaakte kosten wordt mede begrepen het inzetten van personeel.

B 3.4 Indien een Juridische Dienst wordt geannuleerd wordt deze te allen tijde geacht voor minstens 50% te zijn uitgevoerd in verband met de acquisitiekosten. Een Cliënt ontvangt nimmer meer dan 50% van het factuurbedrag retour.

B 3.5 Indien een Juridische dienst niet is afgerond binnen één jaar na de datum van betaling daarvan door Cliënt en dit achterblijven niet is te wijten aan enig handelen of nalaten van FIRM24 en/of haar partners, zullen FIRM24 en haar partners bevrijd zijn van iedere verplichting tot het verrichten van deze Juridische Dienst. Alsdan zal ook geen restitutieverplichting ontstaan voor FIRM24 en/of haar partners jegens de Cliënt ter zake van het reeds betaalde factuurbedrag voor de Juridische Dienst. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht op reeds door FIRM24 en/of haar Partners tot op dat moment gemaakte kosten voor IT, acquisitie, administratie en personeel, waarna beide bedragen op hun gezamenlijke beloop tenietgaan en FIRM24 en haar Partners enerzijds en Cliënt anderzijds over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben.

Artikel B 4 Aansprakelijkheid

B 4.1 Iedere aansprakelijkheid van FIRM24, Online Flex en/of de Partners voor schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van een Juridische Dienst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door die partij gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van die partij komt.

B 4.2 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens in Artikel B 4.1 voornoemde verzekering(en) wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid van FIRM24, Online Flex en/of de Partners is beperkt tot het bedrag dat door de Cliënt is betaald voor de Juridische Dienst in verband waarmee de schade is ontstaan.

B 4.3 Onder iedere omstandigheid is de aansprakelijkheid van FIRM24, Online Flex en de Partners voor schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van een Juridische Dienst beperkt tot een gezamenlijk maximum van € 5.000,=.

Artikel B 5 Abonnementen

B 5.1 De op de Website aangeboden pakketten hebben te gelden als abonnement (hierna: “het Abonnement”).

B 5.2 Het Abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd. Indien Cliënt het abonnement op wil zeggen geldt een opzegtermijn van 1 maand volgend op de laatste dag van de maand waarin het Abonnement wordt opgezegd.

B 5.3 Het Abonnement is gedurende de eerste 12 maanden niet opzegbaar.

B 5.4 Eventuele tegoeden zijn gebonden aan de maand waarop deze betrekking hebben en vervallen mitsdien per de eerste dag van de volgende maand.

Artikel B 6 Geschillen

B 7.1 Op de rechtsverhouding tussen FIRM24, de Partner en Cliënt aangaande Juridische Diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Administratieve Diensten Artikel

C 1 Algemeen

C 1.1 De Artikelen beginnend met een C in de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten houdende een Abonnement, die door FIRM24 met klanten (hierna: “Wederpartij”) zijn gesloten, als ook in het algemeen op de overige door FIRM24 of door derden namens FIRM24 ten behoeve van Wederpartij verrichte Administratieve Diensten.

C 1.2 Mededelingen via e-mail dan wel op anderszins elektronische wijze worden behoudens tegenbewijs geacht te zijn ontvangen op de dag der verzending.

C 1.3 Voorwaarden gehanteerd door Wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat die voorwaarden, met uitsluiting van onderhavige voorwaarden, op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. Een enkele verwijzing door Wederpartij naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van Wederpartij met als inhoud de exclusiviteit van deze eigen werking wordt nadrukkelijk afgewezen en leidt mitsdien niet tot toepasselijkheid op de overeenkomst.

C 1.4 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven onderhavige voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden, tenzij anders overeengekomen, slechts voor één overeenkomst.

C 1.5 Indien een bepaling van deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk (ver)nietig(d) is, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de (ver)nietig(d)e overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel C 2 Offertes, aanbiedingen

C 2.1 Aanbiedingen en offertes van FIRM24 zijn steeds vrijblijvend. De op de website vermelde Abonnementen komen eerst tot stand nadat door FIRM24 het aanvraagformulier is beoordeeld en zij op grond daarvan bereid is een overeenkomst houdende een Abonnement met Wederpartij aan te gaan. FIRM24 kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs moet kunnen begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

C 2.2 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod dan is FIRM24 daaraan niet gebonden, tenzij zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk (daaronder begrepen e-mail) aanvaardt.

Artikel C 3 Overeenkomst, Inhoud

C 3.1 De overeenkomst tussen FIRM24 en Wederpartij behelst, tenzij anders is vermeld, een abonnement voor het verrichten van boekhoudkundige c.q. administratieve werkzaamheden als op de Website omschreven (in deze Algemene Voorwaarden te noemen: “ het Abonnement ”).

C 3.2 Het Abonnementsgeld wordt per jaar berekend en is afhankelijk van de bedrijfsgrootte van Wederpartij. FIRM24 houdt zich het recht toe het Abonnementsgeld te verhogen wanneer de bedrijfsgrootte van Wederpartij daartoe aanleiding geeft, overeenkomstig de op de Website en in de offerte aangeboden pakketten.

C 3.3 De Wederpartij is op grond van het Abonnement gerechtigd tot de in lid 1 bedoelde dienstverlening, alsmede tot het per e-mail onbeperkt stellen van vragen aan FIRM24 over bedoelde werkzaamheden en het per e-mail ter beoordeling voorleggen van stukken aan FIRM24.

Artikel C 4 Annulering, onderbreking en vertraging

C 4.1 Indien de uitvoering van de Administratieve Diensten wordt vertraagd of onderbroken terwijl dit niet aan FIRM24 is toe te rekenen, worden de gemaakte kosten alsmede het tot dat moment in rekening te brengen honorarium door de Wederpartij aan FIRM24, zonder recht op verrekening of opschorting, vergoed.

C 4.2 Wederpartij is uitsluitend gerechtigd het Abonnement onder opgave van redenen schriftelijk te annuleren voordat een begin van uitvoering is gemaakt, indien de hierdoor voor FIRM24 ontstane schade (onder meer gereserveerde arbeidscapaciteit en voorbereidende werkzaamheden) wordt vergoed. Annulering van het Abonnement bindt FIRM24 pas na haar schriftelijke acceptatie.

Artikel C 5 Prijs en prijswijzigingen

C 5.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten en omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen vaste vergoeding is overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

C 5.2 De prijs die FIRM24 voor de door haar te verrichten Administratieve Diensten heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. FIRM24 is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de overeenkomst sprake is van onvoorziene extra werkzaamheden of stijging van de kosten die in verband met de uitvoering van de overeenkomst of als gevolg van wet- of regelgeving gemaakt moeten worden.

Artikel C 6 Overeenkomst; duur, opschorting en beëindiging

C 6.1 Het Abonnement, alsmede iedere andere overeenkomst overeenkomst, tussen FIRM24 en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de (aard van de) overeenkomst anders voortvloeit.

C 6.2 Het Abonnement kan gedurende het eerste jaar slechts worden opgezegd tegen het einde van het eerste jaar. Na het eerste jaar kan het Abonnement worden opgezegd met inachtneming van de termijn van een maand, tegen de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand.

C. 6.3 Indien een Partij geliquideerd wordt, surseance van betaling heeft aangevraagd c.q. gekregen, in staat van faillissement is verklaard dan wel faillissement is/heeft aangevraagd dan wel de wet schuldsanering natuurlijke personen op een partij van toepassing is verklaard, heeft de andere Partij het recht het Abonnement, onder voorbehoud van rechten, per direct te beëindigen.

C 6.4 Indien Wederpartij enige verplichting niet stipt nakomt of onjuiste gegevens heeft verstrekt of gegevens heeft achtergehouden, is FIRM24 gerechtigd de nakoming van alle verplichtingen tegenover Wederpartij op te schorten dan wel het Abonnement geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst is vereist, met behoud van het recht voor FIRM24 op het vorderen van schadevergoeding. Al hetgeen Wederpartij op dat moment verschuldigd is aan FIRM24, wordt onmiddellijk opeisbaar.

C 6.5 FIRM24 is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of het Abonnement te ontbinden, indien:

i  Wederpartij de (betalings-)verplichtingen uit het Abonnement niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
ii  haar na het afsluiten van het Abonnement blijkt van omstandigheden welke goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen uit het Abonnement niet (correct) zal nakomen;
iii  Wederpartij de bij het sluiten van het Abonnement verlangde zekerheid niet (correct) stelt; of
iv  door vertraging bij Wederpartij niet langer van FIRM24 kan worden gevergd dat zij de verplichtingen uit het Abonnement tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

C 6.6 FIRM24 is bevoegd de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Wederpartij of derden op te schorten, totdat alle opeisbare vorderingen volledig zijn voldaan.

C 6.7 Indien het Abonnement wordt ontbonden zijn de vorderingen van FIRM24 onmiddellijk opeisbaar.

Artikel C 7 Termijn en wijze van uitvoering van de Administratieve Diensten

C 7.1 Wederpartij is gehouden volledige medewerking te verlenen en FIRM24 alle benodigde informatie tijdig te verschaffen.

C 7.2 De uitvoering van de Administratieve Diensten geschiedt binnen de gangbare daarvoor ingeplande dan wel overeengekomen tijd. Een opgegeven of overeengekomen termijn van uitvoering is indicatief en is geen fatale termijn. FIRM24 is, ook bij een eventueel overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de Wederpartij haar in gebreke heeft gesteld en dient alsdan eerst in de gelegenheid te worden gesteld haar prestatie te herstellen c.q. te verbeteren. Indien door Wederpartij via de Website of via e-mail een adviesvraag aan FIRM24 wordt voorgelegd, dan zal FIRM24 binnen twee werkdagen contact met Wederpartij doen opnemen.

C 7.3 Indien tijdens de uitvoering van een Administratieve Dienst blijkt dat ten gevolge van aan FIRM24 onbekende omstandigheden of door overmacht, de Administratieve Dienst niet uitvoerbaar is, heeft FIRM24 het recht het Abonnement zodanig te wijzigen dat de uitvoering daarvan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten zullen tussen partijen worden verrekend.

C 7.4 FIRM24 is gerechtigd het Abonnement of onderdelen daarvan te laten uitvoeren door derden en treedt daarbij, behoudens afwijkende afspraken, op als gemachtigde van Wederpartij c.q. opdrachtgever. FIRM24 is bevoegd om namens Wederpartij eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden. Indien de opdracht (tijdens of na de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden) wordt uitgebreid, dan zijn de onderhavige voorwaarden daarop eveneens onverkort van toepassing.

Artikel C 8 Geheimhouding en exclusiviteit

C 8.1 FIRM24 is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Administratieve Diensten zijn betrokken. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, FIRM24 een informatieplicht opleggen, of voor zover Wederpartij FIRM24 van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van FIRM24 of met de met haar samenwerkende derden, voor zover zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk is.

C 8.2 FIRM24 is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Wederpartijen, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

Artikel C 9 Bezwaren

C 9.1 Wederpartij is gehouden met bekwame spoed na het verrichten van de werkzaamheden te onderzoeken of FIRM24 de Administratieve Diensten deugdelijk heeft uitgevoerd. Bezwaren dienen, middels schriftelijke opgave welke zodanig is gespecificeerd dat FIRM24 op grond daarvan adequaat kan handelen, plaats te vinden binnen 14 dagen na de afronding van de werkzaamheden, bij gebreke waarvan de nakoming van de verplichtingen uit het Abonnement tussen partijen als deugdelijk geldt.

C 9.2 FIRM24 is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

Artikel C 10 Betaling

C 10.1 Het betaling voor de Administratieve Diensten is voor iedere maand telkens bij vooruitbetaling verschuldigd, te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting, verrekening of opschorting. Bij niet tijdige betaling is Wederpartij direct van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist, en kan Wederpartij geen aanspraak maken op de uit hoofde van het Abonnement overeengekomen Administratieve Diensten.

C 10.2 Bij niet tijdige betaling is de Wederpartij een rentevergoeding van 1% per maand of een gedeelte van een maand verschuldigd of, indien de wettelijke rente hoger is, een vergoeding ter hoogte daarvan, alsmede de volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de daarover berekende rente, met een minimum van € 250.

C 10.3 Een klacht ten aanzien van de uitgevoerde Administratieve Diensten of leveranties schort de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.

Artikel C 11 Aansprakelijkheid misverstanden

C 11.1 Wederpartij draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van het Abonnement indien deze hun oorzaak vinden in door FIRM24 niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere informatie.

Artikel C 12 Overmacht

C 12.1 Indien FIRM24 de verplichtingen uit het Abonnement niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt als gevolg van een op grond van de wet dan wel van buitenkomende, niet-toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen ziekte of computerstoring, wordt de verplichting tot nakoming opgeschort tot het tijdstip dat nakoming wel mogelijk is, zonder dat sprake is van verzuim. Wederpartij kan alsdan geen schadevergoeding vorderen.

C 12.2 FIRM24 zal van overmacht zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de Wederpartij. Wederpartij heeft alsdan het recht het Abonnement met inachtneming van een termijn van één (1) maand, zonder recht op schadevergoeding, schriftelijk op te zeggen, waarbij de tot dat tijdstip door FIRM24 uitgevoerde Administratieve Diensten vergoed dienen te worden.

Artikel C 13 Aansprakelijkheid

C 13.1 Iedere aansprakelijkheid van FIRM24, Online Flex en/of de Partners voor schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van een Administratieve Dienst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door die partij gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van die partij komt.
C 13.2 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens in Artikel C 13.1 voornoemde verzekering(en) wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid van FIRM24, Online Flex en/of de Partners is beperkt tot het bedrag dat door Cliënt voor die Administratieve Dienst is betaald in de 6 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in verband waarmee de aansprakelijkheidsstelling is gedaan.
C 13.3 Onder iedere omstandigheid is de aansprakelijkheid van FIRM24, Online Flex en de Partners voor schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van een Administratieve Dienst beperkt tot een gezamenlijk maximum van € 5.000,=.

Artikel C 14 Intellectueel eigendom

C 14.1 FIRM24 behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij (heeft) gebruikt of voortgebracht ter zake de Administratieve Diensten, voor zover daarop in juridische zin rechten kunnen bestaan of gevestigd worden.

C 14.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten, waaronder onder meer begrepen werkwijzen, tekstmateriaal en adviezen, te verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter hand te stellen anders dan in de gebruikelijke uitoefening van de onderneming van Wederpartij en na volledige betaling aan FIRM24.

C 14.3 Het is FIRM24 toegestaan tekst- en/of beeldinformatie betreffende een project waarbij zij op enigerlei wijze betrokken is (geweest), te gebruiken voor promotiedoeleinden.

Artikel C 15 Geschillen, verjaring en toepasselijk recht

C 15.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat er een geschil aanwezig is, wordt beheerst door Nederlands recht en voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
C 15.2 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ter zake de uitvoering van de overeenkomst beloopt, in afwijking van de wettelijke termijn, één (1) jaar, te rekenen vanaf de dag van de afronding van de werkzaamheden.

Belastingadvies

Artikel D 1 Algemeen

D 1.1 De Artikelen beginnend met een D in de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten houdende de verplichting tot het verschaffen van fiscaal advies (hierna: de “Fiscale Diensten”) door FIRM24 aan wederpartij (hierna: “ Cliënt ”).

Artikel D 2 Toepasselijkheid

D 2.1 De Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van Fiscale Diensten door FIRM24, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Cliënt en FIRM24, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door FIRM24 gedane aanbiedingen en/of offertes.

D 2.2 Bedingen waarin van de Algemene Voorwaarden wordt afgeweken worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

D 2.3 Indien enig Artikel, deel uitmakend van de Algemene Voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel D 3 Gegevens en informatie

D 3.1 FIRM24 is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien Cliënt alle door FIRM24 verlangde en/of benodigde gegevens tijdig in de vorm en op de wijze als door FIRM24 gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat Cliënt de benodigde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Cliënt.

D 3.2 Cliënt is gehouden FIRM24 onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

D 3.3 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan FIRM24 verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt.

Artikel D 4 E-mail en internetgebruik

Cliënt en FIRM24 kunnen door middel van elektronische post, waaronder e-mail, met elkaar communiceren.

Artikel D 5 Uitvoering van de opdracht

D 5.1 FIRM24 bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Cliënt kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien FIRM24 bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van Cliënt derden wenst in te schakelen, zal FIRM24 daartoe slechts overgaan met goedkeuring van Cliënt.

D 5.2 FIRM24 zal de Fiscale Diensten naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; FIRM24 kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

D 5.3 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

D 5.4 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Cliënt niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij FIRM24 de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel D 6 IE-Rechten

D 6.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die FIRM24 bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, opinies, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan FIRM24, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

D 6.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FIRM24 is het Cliënt niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren, onverminderd het bepaalde in Artikel D 7.3.

Artikel D 7 Geheimhouding

D 7.1 FIRM24 en/of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan FIRM24 zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, waaronder niet begrepen derden betrokken bij de uitvoering van de opdracht. Deze verplichting geldt niet indien er sprake is van een wettelijke plicht of beroepsplicht tot bekendmaking of indien Cliënt FIRM24 van zijn geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

D 7.2 FIRM24 is slechts gerechtigd de informatie die aan hem door Cliënt ter beschikking wordt gesteld alsmede andere gegevens en informatie waarvan FIRM24 bij de uitvoering van zijn opdracht kennis heeft genomen, aan te wenden voor het doel waarvoor zij is verkregen alsmede ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van FIRM24 waaronder begrepen het door FIRM24 of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor FIRM24 voor zichzelf optreden in een tucht-, straf-, civiel- of bestuursrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn alsmede om voornoemde procedures te voorkomen.

D 7.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FIRM24 is het Cliënt niet toegestaan de inhoud van rapporten, adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van FIRM24 openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van FIRM24, op Cliënt een wettelijke plicht of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Cliënt of één van de voor haar werkzame bestuurders of werknemers voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure.

Artikel D 8 Persoonsgegevens

D 8.1 In het kader van een opdracht door Cliënt aan FIRM24 verstrekte persoonsgegevens zullen door FIRM24 met de grootst mogelijke zorg en conform toepasselijke wet- en regelgeving worden behandeld. Het beleid van FIRM24 aangaande persoonsgegevens wordt nader omschreven in de privacy verklaring op de website van FIRM24 ( https://www.firm24.com/privacy/ ).

Artikel D 9 Honorarium

D 9.1 Cliënt is aan FIRM24 een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de door FIRM24 vooraf aangeboden vergoeding.

Artikel D 10 Betaling

D 10.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Cliënt in verzuim is.
D 10.2 Alle buitengerechtelijke kosten die FIRM24 heeft in verband met de incasso van een vordering op Cliënt zijn voor rekening van Cliënt.

D 10.3 Alle kosten die FIRM24 heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen Cliënt zijn voor rekening van Cliënt, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij FIRM24 als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

10.4 FIRM24 behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Cliënt daartoe naar het oordeel van FIRM24 aanleiding geeft – van Cliënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan FIRM24 gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

Artikel D 11 Reclames

D 11.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Cliënt reclameert, dan wel, indien Cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan FIRM24 te worden kenbaar gemaakt
D 11.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van Cliënt niet op, behoudens voor zover FIRM24 aan Cliënt te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
D 11.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft FIRM24 de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Cliënt reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

Artikel D 12 Aansprakelijkheid

D 12.1 Iedere aansprakelijkheid van FIRM24, Online Flex en/of de Partners voor schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van een Belastingadvies Dienst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door die partij gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van die partij komt.

D 12.2 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens in Artikel D 12.1 voornoemde verzekering(en) wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid van FIRM24, Online Flex en/of de Partners is beperkt tot het bedrag dat door Cliënt voor die Belastingadvies Dienst is betaald in de 6 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in verband waarmee de aansprakelijkheidsstelling is gedaan.

D 12.3 Onder iedere omstandigheid is de aansprakelijkheid van FIRM24, Online Flex en de Partners voor schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van een Belastingadvies Dienst beperkt tot een gezamenlijk maximum van € 5.000,=.

Artikel D 13 Geschillen en forumkeuze

D 13.1 Vorderingen die Cliënt meent te hebben of heeft tegen leden van het Netwerk, in verband met de overeenkomst, kunnen alleen tegen FIRM24 worden ingesteld.
D 13.2 Op alle overeenkomsten tussen Cliënt en FIRM24 is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en is uitsluitend de bevoegde Nederlandse bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

Bijlage 1 Partners
Notariële Partners (Partners voor Notariële Diensten)

 • ●  Hekkelman Advocaten en Notarissen
 • ●  Veldhuizen Beens Van de Castel notarissen
 • ●  Matzinger Eversdijk Notarissen
 • ●  Pigmans Ras Janssen Notarissen
 • ●  Linders Notarissen
 • ●  Tomlow & Partners Notarissen
 • ●  Lint Notarissen
 • ●  Amson & Kolhoff Notarissen
 • ●  Alsema van Duin Notarissen
 • ●  Stouthart-Hilber Notarissen
 • ●  TeekensKarstens Notarissen
 • ●  Westland Partners
 • ●  Amer Notarissen
 • ●  Kooijman Autar Notarissen
 • ●  Linde Notarissen
 • ●  Damsté Notarissen
 • ●  Huijbregts Notarissen
 • ●  Sauer & Oonk Notarissen
 • ●  Hermans & Schuttevaer Notarissen
 • ●  Notaris Goossens
 • ●  Daamen De Kort van Tuijl Notarissen
 • ●  Elan NotarissenAdvocatuur Partners (Partners voor Juridische Diensten)

● Dutch Advocaten

Accountancy Partners (Partners voor boekhoudkundige en fiscale diensten)

 • ●  Masters in Payroll
 • ●  UWBS
 • ●  NUWEA Accountants
 • ●  Forward Fiscalisten

Verzekering Partners (Partners voor verzekeringen)
● Verzekeringen24

Waar kunnen we je mee helpen?

Start direct een oprichting:

BV
Start
Holding
Start
Spaar BV
Start

Onze tests, checklists & tools:

Rechtsvormkeuze Test
Start
Structuur
Tool
Start
Wijzig onderneming Checklist
Start

Nog aan het oriënteren?

10 onmisbare tips voor BV oprichten
Start
Nieuw bij Firm24? Profiteer van nog meer gratis kennis en tips Aanmelden
[contact-form-7 id="11842" title="Nieuwsbrief"]