Algemene voorwaarden Firm24 B.V. en Online Flex B.V.

Versie d.d. 10 september 2019

 

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Notariële Diensten
Artikel A 1. Algemeen
Artikel A 2. Offertes
Artikel A 3. Annulering van een Notariële Dienst
Artikel A 4. Wet Witwassen en Financiering Terrorisme
Artikel A 5. Aansprakelijkheid
Artikel A 6. Prijzen en betaling
Artikel A 7. Werkdagen tot passeerdatum
Artikel A 8. Wijzigingen in de opdracht
Artikel A 9. Klachten
Artikel A 11. Juist- en volledigheid van informatie
Artikel A 12. Geheimhouding
Artikel A 13. Forumkeuze
Juridische Diensten
Artikel B 1. Algemeen
Artikel B 2. Offertes
Artikel B 3. Annulering van een Juridische Dienst
Artikel B 4. Aansprakelijkheid
Artikel B 5. Abonnementen
Artikel B 6. Geschillen
Administratieve Diensten
Artikel C 1. Algemeen
Artikel C 2. Offertes, aanbiedingen
Artikel C 3. Overeenkomst, Inhoud
Artikel C 4. Annulering, onderbreking en vertraging
Artikel C 5. Prijs en prijswijzigingen
Artikel C 6. Overeenkomst; duur, opschorting en beëindiging
Artikel C 7. Termijn en wijze van uitvoering van de Administratieve Diensten
Artikel C 8. Geheimhouding en exclusiviteit
Artikel C 9. Bezwaren
Artikel C 10. Betaling
Artikel C 11. Aansprakelijkheid misverstanden
Artikel C 12. Overmacht
Artikel C 13. Aansprakelijkheid
Artikel C 14. Intellectueel eigendom
Artikel C 15. Geschillen, verjaring en toepasselijk recht
Belastingadvies
Artikel D 1. Algemeen
Artikel D 2. Toepasselijkheid
Artikel D 3. Gegevens en informatie
Artikel D 4. E-mail en internetgebruik
Artikel D 5. Uitvoering van de opdracht
Artikel D 6. IE-Rechten
Artikel D 7. Geheimhouding
Artikel D 8. Persoonsgegevens
Artikel D 9. Honorarium
Artikel D 10. Betaling
Artikel D 11. Reclames
Artikel D 12. Aansprakelijkheid
Artikel D 13. Geschillen en forumkeuze
Bijlage 1. Partners
Artikel 1. Definities
1.1 Wanneer in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van een van de
dikgedrukte begrippen dan wordt daaraan de navolgende definitie
toegekend:
Abonnement: De maandelijks verlengde overeenkomst met betrekking tot de
Administratieve Diensten, zoals nader gedefinieerd in Artikel C 3.1;
Algemene Voorwaarden: dit document;
Artikel: Artikel 1.2;
Bijlage(n): Artikel 1.2;
Cliënt: de afnemer van Diensten aangeboden op hierna te noemen Websites
Dienst: De op de Website aangeboden diensten door Firm24, Online Flex
en/of de Partners, zoals verder gedefinieerd in Artikel 1.6;
FIRM24: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIRM24
B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, feitelijk gevestigd te Anthony
Fokkerweg 1, 1059 CM, Amsterdam (vanaf 1 maart 2018 :
Burgerweeshuispad 201, 1076 ER, Amsterdam), ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58579532;
Online Flex : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Online Flex B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, feitelijk gevestigd te
Anthony Fokkerweg 1, 1059CM, Amsterdam (vanaf 1 maart 2018 :
Burgerweeshuispad 201, 1076ER Amsterdam), ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56136706.
Online Flex is een 100% dochter van FIRM24;
Partner: Een of meerdere van de uitvoerend partners van Firm24 en Online
Flex als opgenomen in Bijlage A;
Websites: De website van FIRM24, te weten: www.firm24.com, en die van
FIRM24’s 100% dochter Online Flex www.onlineflexbvoprichten.nl alsmede
alle subdomeinen;
1.2 Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de
interpretatie van de hierna genoemde artikelen het volgende:
a. een verwijzing in deze Algemene Voorwaarden naar een “Bijlage” of een
“Artikel” geldt als een bijlage of een Artikel van de Algemene
Voorwaarden;
b. een verwijzing naar een persoon geldt als een verwijzing naar een
natuurlijk persoon, personenvennootschap of een rechtspersoon;
c. het enkelvoud wordt geacht mede te omvatten het meervoud en vice
versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te
omvatten en verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa;
d. de aanhef, kopje en nummering van Artikelen en/of Bijlagen (of
onderdelen daarvan) in of bij de Algemene Voorwaarden zijn slechts
opgenomen ter vergemakkelijking van het gebruik en hebben geen
invloed op de interpretatie ervan;
e. de Bijlagen zijn onverbrekelijk verbonden met, en maken deel uit van, de
Algemene Voorwaarden. Een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden
omvat mitsdien tevens een verwijzing naar deze Bijlagen;
f. een verwijzing naar “dochtermaatschappijen”, “groepsmaatschappijen“
respectievelijk “deelnemingen” geldt als een verwijzing naar
dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen respectievelijk
deelnemingen zoals bedoeld in Artikel 2:24a BW, Artikel 2:24b BW
respectievelijk 2:24c BW; en
g. de woorden “daaronder begrepen” en woorden van gelijke strekking
betekenen “daaronder begrepen doch niet beperkt tot”.
1.3 Cliënt kan via de Websites Diensten afnemen van FIRM24.
1.4 Online Flex B.V. is 100% dochter van FIRM24. Alle diensten die worden
afgenomen via onlineflexbvoprichten.nl worden, zonodig met terzijdestelling
van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd
door FIRM24 B.V. FIRM24 is dus altijd de contractuele wederpartij bij
diensten die worden afgenomen via onlineflexbvoprichten.nl en FIRM24.com.
1.5 De Diensten worden uitgevoerd door FIRM24 of door één of meerdere
Partners. Cliënt vrijwaart FIRM24 en Online Flex van enige aansprakelijkheid
wanneer een Partner de uitvoering van de Dienst op zich neemt.
1.6 Cliënt kan kiezen uit 4 verschillende categorieën Diensten, te weten:
a. Notariële Diensten, waarvoor de relevante Artikelen zullen worden
aangegeven met de letter “A”;
b. Juridische Diensten, waarvoor de relevante Artikelen zullen worden
aangegeven met de letter “B”
c. Administratieve Diensten, waarvoor de relevante Artikelen zullen worden
aangegeven met de letter “C”; of
d. Belastingadvies Diensten, waarvoor de relevante Artikelen zullen worden
aangegeven met de letter “D”.
1.7 De voorwaarden waaronder de Dienst geleverd wordt zijn afhankelijk van het
type Dienst. Die voorwaarden worden hierna onder de letters A tot en met D
nader gespecificeerd.
1.8 De verschillende typen Diensten zijn als volgt onderverdeeld:
i Notariële Diensten:
(1) Oprichten rechtspersoon;
(2) Aandelenoverdracht;
(3) Statutenwijziging;
(4) Opstellen administratieve voorwaarden; en
(5) Overige notariële akten.
ii Juridische Diensten:
(1) Ter beschikking stellen van modelcontracten en overige
modeldocumenten;
(2) Juridische advisering (waaronder het opstellen en beoordelen van
maatwerkcontracten); en
(3) Het voeren van civielrechtelijke en administratiefrechtelijke procedures
(waaronder bezwaarprocedures);
iiiAdministratieve Diensten:
(1) Het bijwerken van de (salaris) administratie;
(2) Het verwerken van bankmutaties, facturen en het kasboek; en
(3) Het opstellen en indienen van aangiften;
iv Belastingadvies Diensten
(1) Alle advieswerkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, met
betrekking tot fiscale consequenties van handelingen;
(2) Het aanvragen van beschikkingen bij de Belastingdienst, teneinde een
rechtsonzekerheid te beëindigen; en
(3) Het afstemmen van belastingfaciliteiten.
Notariële Diensten
Artikel A 1 Algemeen
A 1.1 FIRM24 stelt via de Websites notariële diensten beschikbaar, die door haar
Partners zullen worden uitgevoerd onder de hierna genoemde voorwaarden
(hierna: “de Notariële Diensten”).
A 1.2 De Partners oefenen een zelfstandige praktijk van Notaris uit zoals bedoeld in
de Nederlandse Wet op het Notarisambt. Zij werken ieder voor eigen
rekening en risico en onder hun eigen respectieve handelsnamen. In het
kader van Notariële Diensten die zij via FIRM24 verrichten handelen zij tevens
onder de handelsnaam van FIRM24 voor wat betreft de acquisitie van die
diensten. De Partners zijn in hun relatie tot Cliënten en in de uitvoering van
de Notariële Diensten altijd zelfstandig opdrachtnemer en volledig
onafhankelijk van FIRM24.
A 1.3 Aangezien FIRM24 niet zelf de Notariële Diensten verleent, maar slechts de
acquisitie daarvan op zich neemt voor haar Partners, vrijwaart Cliënt FIRM24
van iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortkomt uit
Notariële Diensten die door de Partners worden verricht, zowel door Cliënt
zelf als door derden geleden.
Artikel A 2 Offertes
A 2.1 Aanbiedingen en offertes van FIRM24 zijn steeds vrijblijvend. De verplichting
om de op de Website vermelde Notariële Diensten uit te voeren komt eerst
tot stand nadat FIRM24 het aanvraagformulier heeft beoordeeld en zij op
grond daarvan bereid is een overeenkomst houdende een verplichting tot het
doen uitvoeren van een Notariële Dienst met Cliënt aan te gaan. FIRM24 kan
niet aan haar aanbieding worden gehouden indien die aanbieding, dan wel
een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
A 2.2 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het
in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod dan is FIRM24 daaraan niet
gebonden, tenzij zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.
A 2.3 Offertes van FIRM24 gelden steeds als offertes uitgebracht voor en namens
haar Partners. FIRM24 gaat nimmer zelf een verplichting tot uitvoering van
Notariële Diensten aan.
Artikel A 3 Annulering en weigering van een Notariële Dienst
A 3.1 Indien een Notariële Dienst wordt geannuleerd wordt deze te allen tijde
geacht voor minstens 50% te zijn uitgevoerd in verband met reeds gemaakte
kosten. Een Cliënt ontvangt nimmer meer dan 50% van het factuurbedrag
retour.
A 3.2 De Partners van FIRM24 kunnen alleen overgaan tot het verrichten van
Notariële Diensten indien en voor zover de Notariële Dienst in het
voorliggende geval niet strijdig is met de Nederlandse beroepsregels voor
Notarissen. FIRM24 en haar Partners behouden zich derhalve het recht voor
een aanvraag tot een Notariële Dienst te weigeren indien zij de aanvraag op
basis van de beroepsregels voor Notarissen niet kunnen accepteren. De
beoordeling daarvan geschiedt door eigen inschatting van FIRM24 en/of haar
Partners.
A 3.3 Indien FIRM24 en/of haar Partners de aanvraag voor de Notariële Dienst in
eerste instantie accepteren op basis van de door Cliënt verschafte informatie,
doch naderhand aanvullende informatie verkrijgen op basis waarvan het
verlenen van die Notariële Dienst in het voorliggende geval zou leiden tot een
overtreding van de beroepsregels voor Notarissen, behouden FIRM24 en/of
de Partners zich het recht voor een reeds geaccepteerde opdracht te
annuleren. Dit voorbehoud geldt zowel voor aanvullende informatie die
betrekking heeft op nieuw ontstane omstandigheden, alswel voor
omstandigheden die reeds bestonden vóór het accepteren van de aanvraag
maar nog niet aan FIRM24 en/of haar partners bekend waren.
A 3.4 FIRM24 en/of haar partners zijn in ieder geval gerechtigd tot het weigeren
van een aanvraag tot Notariële Dienstverlening, of na acceptatie het
annuleren daarvan, indien:
i) Cliënt FIRM24 en/of haar partners bij de aanvraag onjuist heeft
geïnformeerd over de uiteindelijke belanghebbende bij de Notariële
Dienst, al dan niet bewust,
ii) Cliënt FIRM24 en/of haar partners bij de aanvraag onjuist heeft
geïnformeerd over zijn/haar betrokkenheid bij faillissementen in het
verleden, al dan niet desbewust,
iii) FIRM24 en/of haar partners informatie verkrijgen op basis waarvan zij
ingevolge de beroepsregels voor Notarissen gehouden zijn meer
onderzoek te verrichten naar de achtergrond van de Cliënt, waardoor de
aanvraag komt te vallen buiten de categorie van Notariële Diensten
waarvoor de overeenkomst met de Cliënt was aangegaan,
iv) De Notariële Dienst in het voorliggende geval een handelen of nalaten
Van FIRM24 en/of haar Partners vereist dat strijdt met de wet.
A 3.5 Indien een Notariële dienst wordt geannuleerd ingevolge artikel A 3.3 verliest
een Cliënt in het geheel zijn aanspraken op restitutie van het reeds door
hem/haar betaalde bedrag voor de gevraagde Notariële Dienst. Dit bedrag
wordt dan in mindering gebracht op reeds door FIRM24 en/of haar Partners
op dat moment gemaakte kosten voor IT, acquisitie, administratie en
personeel, waarna beide bedragen op hun gezamenlijke beloop tenietgaan
en FIRM24 en Cliënt over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben.
A 3.6 Indien een Notariële dienst niet is afgerond binnen één jaar na de datum van
betaling daarvan door Cliënt en dit achterblijven niet is te wijten aan enig
handelen of nalaten van FIRM24 en/of haar partners, zullen FIRM24 en/of
haar partners bevrijd zijn van iedere verplichting tot het verrichten van deze
Notariële Dienst. Alsdan zal ook geen restitutieverplichting ontstaan voor
FIRM24 en/of haar partners jegens de Cliënt ter zake van het reeds betaalde
factuurbedrag voor de Notariële dienst. Dit bedrag wordt dan in mindering
gebracht op reeds door FIRM24 en/of haar Partners tot op dat moment
gemaakte kosten voor IT, acquisitie, administratie en personeel, waarna
beide bedragen op hun gezamenlijke beloop tenietgaan en FIRM24 en/of
haar Partners enerzijds en Cliënt anderzijds over en weer niets meer van
elkaar te vorderen hebben.
A 3.7 Indien een Notariële dienst niet is afgerond binnen 6 maanden na de datum
van betaling daarvan door Cliënt en dit achterblijven niet is te wijten aan enig
handelen of nalaten van FIRM24 en/of haar partners, zullen FIRM24 en/of
haar partners pas gehouden zijn deze dienst voor de Cliënt af te ronden
indien de Cliënt daarvoor een aanvullende betaling van € 100,= exc. BTW
heeft verricht aan FIRM24. Dit bedrag wordt gebruikt om de kosten te dekken
die FIRM24 en/of haar partners moeten maken om het dossier van de Cliënt
te heropenen.
Artikel A 4 Wet Witwassen en Financiering Terrorisme
A 4.1 Conform de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van
Terrorisme (hierna: “WWFT”) dienen de Partners een potentiële Cliënt te
identificeren en deze identificatie te verifiëren alvorens zij de opdracht
kunnen accepteren. Verificatie van de door de potentiële Cliënt verstrekte
gegevens zal plaatsvinden op basis van documenten, gegevens en
inlichtingen uit onafhankelijke en betrouwbare bron, zoals het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel, de Gemeentelijke Basis
Administratie. Voor cliënten die zijn opgericht naar buitenlands recht zal op
basis van de informatie verstrekt door onafhankelijke professionele zakelijke
dienstverleners worden beslist.
A 4.2 Cliënt verleent door akkoord te geven op een offerte toestemming aan
FIRM24 en de Partners om derden te benaderen omtrent de verificatie.
Artikel A 5 Aansprakelijkheid
A 5.1 Iedere aansprakelijkheid van FIRM24, Online Flex en/of de Partners voor
schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van een Notariële Dienst,
is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de
door die partij gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald,
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de
polisvoorwaarden voor rekening van die partij komt.
A 5.2 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens in Artikel A 5.1
voornoemde verzekering(en) wordt verstrekt, geldt dat iedere
aansprakelijkheid van FIRM24, Online Flex en/of de Partners is beperkt tot
het bedrag dat door de Cliënt is betaald voor de Notariële Dienst in verband
waarmee de schade is ontstaan.
A 5.3 Onder iedere omstandigheid is de aansprakelijkheid van FIRM24, Online Flex
en de Partners beperkt tot een gezamenlijk maximum van € 5.000,=.
Artikel A 6 Prijzen en betaling
A 6.1 Alle prijzen en tarieven op de Websites worden getoond exclusief
omzetbelasting en alle andere belastingen, behalve als dit anders staat
vermeld op de Websites of in de opdrachtbevestiging mail.
A 6.2 Met het doel de opdracht zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de
specifieke business van de Cliënt wijken bedragen en voorwaarden in de per
email toegezonden opdrachtbevestiging (door FIRM24 of door een van de
Partners) soms af van de op de Websites genoemde bedragen en
voorwaarden. Bij een eventuele afwijking met bedragen genoemd op de
Websites zijn de bedragen die worden genoemd in de opdrachtbevestigingen
altijd leidend.
A 6.3 Een Cliënt kan geen rechten ontlenen aan duidelijke vergissingen, druk- en
typefouten op de Websites of in communicatie van FIRM24.
A 6.4 Indien een Notariële Dienst niet reeds is betaald voorafgaand aan de
uitvoering van die Dienst, dient Cliënt binnen 5 werkdagen na de uitvoering
van die Dienst de volledige betaling aan FIRM24 te verzorgen, zonder recht
op aftrek, korting of schuldverrekening.
A 6.5 Indien Cliënt de verplichting uit Artikel A 6.4 niet nakomt treedt het verzuim
automatisch in, zonder dat daarvoor een aanvullende ingebrekestelling is
vereist.
A 6.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting
niet op.
Artikel A 7 Werkdagen tot passeerdatum
A 7.1 De oprichtingstermijn van een BV van 3-5 werkdagen die door FIRM24 op de
Websites wordt geadverteerd, geldt voor een BV met standaard specificaties
in verband waarmee die termijn wordt genoemd. Zodra de specificaties van
een op te richten BV afwijken van deze standaard specificaties, komt de
genoemde termijn te vervallen. Op initiatief van de Cliënt kan door FIRM24
een nieuwe termijn worden toegezegd voor de oprichting van zijn/haar BV.
A 7.2 De in artikel A 7.1 bedoelde termijn begint op de eerste dag, volgend op de
dag waarop:
(i) de WWFT-verificatie en identificatie van de Cliënt op de juiste wijze heeft
plaatsgevonden
(ii) de volmacht voor de oprichting van de BV door de Cliënt is ondertekend
en
(iii) de concept akte van oprichting door de Cliënt is goedgekeurd.
Alledrie deze handelingen zijn noodzakelijk voor de oprichting van de BV.
A 7.3 Wanneer op de Websites wordt gesproken van “dag” dan wordt hiermee
bedoeld “werkdag”. Werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag, met
uitzondering van erkende feestdagen.
A 7.4 Indien een in Artikel A 7.1 genoemde termijn door FIRM24 en/of haar
Partners wordt overschreden is de aansprakelijkheid voor eventueel daaruit
voortkomende schade voor FIRM24 te allen tijde beperkt tot het bedrag dat
de Cliënt heeft betaald voor de oprichting van zijn/haar BV.
A 7.5 Cliënt vrijwaart FIRM24 en de Partners in ieder geval voor eventuele
gevolgschade die zou ontstaan uit een overschrijding van de in Artikel A 7.1
bedoelde termijn.
Artikel A 8 Wijzigingen in de opdracht
A 8.1 Indien de opdracht tussentijds wijzigt kunnen daaraan meerkosten
verbonden zijn. De meerkosten zullen vooraf worden gecommuniceerd en
zijn voor het passeren van de akte verschuldigd.
A 8.2 Een wijziging in de juridische structuur en zeggenschapsverhoudingen binnen
de groep waartoe Cliënt behoort, alsmede van alle overige (financiële)
samenwerkingsverbanden waarin Cliënt deelneemt of waarvan Cliënt
onderdeel uitmaakt, een en ander in de ruimste zin van het woord, dient
onverwijld aan FIRM24 en de Partners te worden doorgegeven.
A 8.3 Cliënt vrijwaart FIRM24 en de Partners van iedere aansprakelijkheid
ingevolge niet nakoming van de verplichtingen uit Artikel A 8.2.
Artikel A 9 Klachten
A 9.1 Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het
factuurbedrag dienen op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk
binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover
Cliënt klaagt, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, de
fout of de tekortkoming, indien Cliënt aantoont dat Cliënt het gebrek, de fout
of de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan FIRM24
kenbaar te worden gemaakt.
A 9.2 Klachten schorten geen betalingsverplichting op.
A 9.3 FIRM24 zal iedere klacht individueel beoordelen. Ingeval van een, naar het
oordeel van FIRM24, terechte en tijdig uitgebrachte klacht heeft Cliënt de
keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het
kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde
werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de
opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Cliënt reeds
betaalde honorarium. Hierin geldt dat indien deze bepaling strijdig is met de
Wet op het Notarisambt en/of de notariële beroepsregels, dat die wet en/of
regels voorrang krijgen.
Artikel A 10 Contractovername
A 10.1 Het is Cliënt niet toegestaan (enige verplichting uit) de opdracht over te
dragen aan derden, tenzij FIRM24 hier uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord
gaat. FIRM24 is gerechtigd aan deze toestemming, welke niet op onredelijke
gronden zal worden onthouden, voorwaarden te verbinden. Cliënt verbindt
zich in ieder geval om in dat geval alle ter zake relevante (betalings)
verplichtingen uit de opdracht en de Algemene Voorwaarden aan de derde
op te leggen. U blijft te allen tijde naast deze derde hoofdelijk aansprakelijk
voor de verplichtingen uit de opdracht en de Algemene Voorwaarden.
A 10.2 Cliënt vrijwaart FIRM24 en de Partners ter zake van alle aanspraken van
derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen
van enige verplichting door u uit de opdracht en/of de Algemene
Voorwaarden, tenzij dwingende (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving
een dergelijke bepaling niet toestaat. Deze vrijwaring wordt mede bedongen
ten behoeve van de door ons voor de uitvoering van de opdracht
ingeschakelde (bestuurders van) aandeelhouders, bestuurders of
werknemers van FIRM24 en derden, waaronder begrepen de Notariële
Partners, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze vrijwaring
kunnen doen.
Artikel A 11 Juist- en volledigheid van informatie
A 11.1 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan
FIRM24 en de Partners ter beschikking gestelde documenten en bescheiden,
ook indien deze van derden afkomstig zijn.
A 11.2 Cliënt vrijwaart FIRM24 en de Partners van iedere aansprakelijkheid
ingevolge niet, of niet volledige, nakoming van de verplichtingen uit Artikel A
11.1.
Artikel A 12 Geheimhouding
A 12.1 De Notariële Diensten vinden plaats onder de strikte notariële
geheimhoudingsplicht, die ook geldt voor FIRM24.
Artikel A 13 Forumkeuze
A 13.1 Op de rechtsverhouding tussen de Partner en Cliënt is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de
bevoegde Nederlandse rechter.
Juridische Diensten
Artikel B 1 Algemeen
B 1.1 Dit artikel B is van toepassing op de Juridische Diensten als bedoeld in artikel
1.6.
B 1.2 FIRM24 stelt via de Website modelovereenkomsten en overige model
documentatie beschikbaar (de “Documenten”). Cliënt is zich ervan bewust
dat de Documenten niet meer zijn dan een model dat in veel situaties
bruikbaar is als een uitgangspunt, maar niet zijn toegesneden op de
specifieke casus van de Cliënt. Het invullen van de Documenten en/of het op
basis hiervan aangaan van rechten en verplichtingen is voor eigen rekening
en risico van de Cliënt. De Documenten zijn uitsluitend bestemd voor de
Cliënten die een Abonnement hebben op Legal Management Diensten.
B 1.3 Cliënt kan desgewenst aan FIRM24 verzoeken om overige Juridische Diensten
te verlenen aan Cliënt, danwel Cliënt te assisteren bij het vinden van een
juiste juridische Partner (in brede zin) ten aanzien van overige Juridische
Diensten. Met overige Juridische Diensten wordt met name bedoeld het
inwinnen van juridisch advies (bijvoorbeeld het opstellen of beoordelen van
maatwerkcontracten) en voorbereiden en het voeren van civiele en
administratiefrechtelijke procedures. Het staat Cliënt te allen tijde vrij al dan
niet gebruik te maken van de diensten van hetzij FIRM24, hetzij een van de
Juridische Partners.
Artikel B 2 Offertes
B 2.1 Aanbiedingen en offertes van FIRM24 zijn steeds vrijblijvend. De verplichting
om de op de Website vermelde Juridische Diensten uit te voeren komt eerst
tot stand nadat door FIRM24 het aanvraagformulier is beoordeeld en zij op
grond daarvan bereid is een overeenkomst houdende een verplichting tot het
uitvoeren van een Juridische Dienst met Cliënt aan te gaan. FIRM24 kan niet
aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Cliënt redelijkerwijs moet
kunnen begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
B 2.2 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het
in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod dan is FIRM24 daaraan niet
gebonden, tenzij FIRM24 zulks uitdrukkelijk schriftelijk (daaronder begrepen
per email) aanvaardt.
Artikel B 3 Annulering van een Juridische Dienst
B 3.1 FIRM24 en de Partners behouden zich het recht voor een aanvraag tot een
Juridische Dienst te weigeren indien zij de aanvraag op basis van
beroepsregels niet kunnen accepteren, dan wel de kwaliteit van hun werk
onvoldoende gewaarborgd is, bijvoorbeeld door het ontbreken van
voldoende specialistische kennis bij de Juridische Partner of het een
vraagstuk betreft naar buitenlands recht. In een dergelijk geval ontvangt de
Cliënt zo spoedig mogelijk bericht en zal hem waar mogelijk een alternatief
worden aangereikt.
B 3.2 FIRM24 en de Partners behouden zich het recht voor een geaccepteerde
opdracht te annuleren indien er na het accorderen van de aanvraag
omstandigheden optreden die op basis van beroepsregels annulering van de
opdracht eisen. In een dergelijk geval ontvangt de Cliënt zo spoedig mogelijk
bericht en zal hem waar mogelijk een alternatief worden aangereikt.
B 3.3 Wanneer een Juridische Dienst wordt geannuleerd ontstaat er geen recht op
terugbetaling van de voor die Dienst betaalde kosten, voor zover deze kosten
reeds gemaakt zijn. Onder gemaakte kosten wordt mede begrepen het
inzetten van personeel.
B 3.4 Indien een Juridische Dienst wordt geannuleerd wordt deze te allen tijde
geacht voor minstens 50% te zijn uitgevoerd in verband met de
acquisitiekosten. Een Cliënt ontvangt nimmer meer dan 50% van het
factuurbedrag retour.
B 3.5 Indien een Juridische dienst niet is afgerond binnen één jaar na de datum van
betaling daarvan door Cliënt en dit achterblijven niet is te wijten aan enig
handelen of nalaten van FIRM24 en/of haar partners, zullen FIRM24 en haar
partners bevrijd zijn van iedere verplichting tot het verrichten van deze
Juridische Dienst. Alsdan zal ook geen restitutieverplichting ontstaan voor
FIRM24 en/of haar partners jegens de Cliënt ter zake van het reeds betaalde
factuurbedrag voor de Juridische Dienst. Dit bedrag wordt dan in mindering
gebracht op reeds door FIRM24 en/of haar Partners tot op dat moment
gemaakte kosten voor IT, acquisitie, administratie en personeel, waarna
beide bedragen op hun gezamenlijke beloop tenietgaan en FIRM24 en haar
Partners enerzijds en Cliënt anderzijds over en weer niets meer van elkaar te
vorderen hebben.
Artikel B 4 Aansprakelijkheid
B 4.1 Iedere aansprakelijkheid van FIRM24, Online Flex en/of de Partners voor
schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van een Juridische
Dienst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde
van de door die partij gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt
uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de
polisvoorwaarden voor rekening van die partij komt.
B 4.2 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens in Artikel B 4.1
voornoemde verzekering(en) wordt verstrekt, geldt dat iedere
aansprakelijkheid van FIRM24, Online Flex en/of de Partners is beperkt tot
het bedrag dat door de Cliënt is betaald voor de Juridische Dienst in verband
waarmee de schade is ontstaan.
B 4.3 Onder iedere omstandigheid is de aansprakelijkheid van FIRM24, Online Flex
en de Partners voor schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van
een Juridische Dienst beperkt tot een gezamenlijk maximum van € 5.000,=.
Artikel B 5 Abonnementen
B 5.1 De op de Website aangeboden pakketten hebben te gelden als abonnement
(hierna: “het Abonnement”).
B 5.2 Het Abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd. Indien Cliënt het
abonnement op wil zeggen geldt een opzegtermijn van 1 maand volgend op
de laatste dag van de maand waarin het Abonnement wordt opgezegd.
B 5.3 Het Abonnement is gedurende de eerste 12 maanden niet opzegbaar.
B 5.4 Eventuele tegoeden zijn gebonden aan de maand waarop deze betrekking
hebben en vervallen mitsdien per de eerste dag van de volgende maand.
Artikel B 6 Geschillen
B 7.1 Op de rechtsverhouding tussen FIRM24, de Partner en Cliënt aangaande
Juridische Diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen
zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
Administratieve Diensten
Artikel C 1 Algemeen
C 1.1 De Artikelen beginnend met een C in de Algemene Voorwaarden zijn van
toepassing op alle overeenkomsten houdende een Abonnement, die door
FIRM24 met klanten (hierna: “Wederpartij”) zijn gesloten, als ook in het
algemeen op de overige door FIRM24 of door derden namens FIRM24 ten
behoeve van Wederpartij verrichte Administratieve Diensten.
C 1.2 Mededelingen via e-mail dan wel op anderszins elektronische wijze worden
behoudens tegenbewijs geacht te zijn ontvangen op de dag der verzending.
C 1.3 Voorwaarden gehanteerd door Wederpartij zijn slechts van toepassing indien
uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat die voorwaarden, met
uitsluiting van onderhavige voorwaarden, op de overeenkomst tussen
partijen van toepassing zullen zijn. Een enkele verwijzing door Wederpartij
naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in
de eigen voorwaarden van Wederpartij met als inhoud de exclusiviteit van
deze eigen werking wordt nadrukkelijk afgewezen en leidt mitsdien niet tot
toepasselijkheid op de overeenkomst.
C 1.4 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde
onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven
onderhavige voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht.
Overeengekomen afwijkingen gelden, tenzij anders overeengekomen, slechts
voor één overeenkomst.
C 1.5 Indien een bepaling van deze voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk (ver)nietig(d) is, dan blijven de overige bepalingen volledig van
toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg nieuwe bepalingen ter
vervanging van de (ver)nietig(d)e overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk
doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
Artikel C 2 Offertes, aanbiedingen
C 2.1 Aanbiedingen en offertes van FIRM24 zijn steeds vrijblijvend. De op de
website vermelde Abonnementen komen eerst tot stand nadat door FIRM24
het aanvraagformulier is beoordeeld en zij op grond daarvan bereid is een
overeenkomst houdende een Abonnement met Wederpartij aan te gaan.
FIRM24 kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien
Wederpartij redelijkerwijs moet kunnen begrijpen dat de aanbieding, dan wel
een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
C 2.2 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het
in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod dan is FIRM24 daaraan niet
gebonden, tenzij zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk (daaronder begrepen
e-mail) aanvaardt.
Artikel C 3 Overeenkomst, Inhoud
C 3.1 De overeenkomst tussen FIRM24 en Wederpartij behelst, tenzij anders is
vermeld, een abonnement voor het verrichten van boekhoudkundige c.q.
administratieve werkzaamheden als op de Website omschreven (in deze
Algemene Voorwaarden te noemen: “het Abonnement”).
C 3.2 Het Abonnementsgeld wordt per jaar berekend en is afhankelijk van de
bedrijfsgrootte van Wederpartij. FIRM24 houdt zich het recht toe het
Abonnementsgeld te verhogen wanneer de bedrijfsgrootte van Wederpartij
daartoe aanleiding geeft, overeenkomstig de op de Website en in de offerte
aangeboden pakketten.
C 3.3 De Wederpartij is op grond van het Abonnement gerechtigd tot de in lid 1
bedoelde dienstverlening, alsmede tot het per e-mail onbeperkt stellen van
vragen aan FIRM24 over bedoelde werkzaamheden en het per e-mail ter
beoordeling voorleggen van stukken aan FIRM24.
Artikel C 4 Annulering, onderbreking en vertraging
C 4.1 Indien de uitvoering van de Administratieve Diensten wordt vertraagd of
onderbroken terwijl dit niet aan FIRM24 is toe te rekenen, worden de
gemaakte kosten alsmede het tot dat moment in rekening te brengen
honorarium door de Wederpartij aan FIRM24, zonder recht op verrekening of
opschorting, vergoed.
C 4.2 Wederpartij is uitsluitend gerechtigd het Abonnement onder opgave van
redenen schriftelijk te annuleren voordat een begin van uitvoering is
gemaakt, indien de hierdoor voor FIRM24 ontstane schade (onder meer
gereserveerde arbeidscapaciteit en voorbereidende werkzaamheden) wordt
vergoed. Annulering van het Abonnement bindt FIRM24 pas na haar
schriftelijke acceptatie.
Artikel C 5 Prijs en prijswijzigingen
C 5.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten
en omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen,
tenzij anders is overeengekomen. Indien geen vaste vergoeding is
overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld op grond van de werkelijk
bestede uren.
C 5.2 De prijs die FIRM24 voor de door haar te verrichten Administratieve Diensten
heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de
overeengekomen specificaties. FIRM24 is gerechtigd de overeengekomen
prijs te verhogen indien er na het sluiten van de overeenkomst sprake is van
onvoorziene extra werkzaamheden of stijging van de kosten die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst of als gevolg van wet- of regelgeving
gemaakt moeten worden.
Artikel C 6 Overeenkomst; duur, opschorting en beëindiging
C 6.1 Het Abonnement, alsmede iedere andere overeenkomst overeenkomst,
tussen FIRM24 en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,
tenzij uit de (aard van de) overeenkomst anders voortvloeit.
C 6.2 Het Abonnement kan gedurende het eerste jaar slechts worden opgezegd
tegen het einde van het eerste jaar. Na het eerste jaar kan het Abonnement
worden opgezegd met inachtneming van de termijn van een maand, tegen de
eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand.
C 6.3 Indien een Partij geliquideerd wordt, surseance van betaling heeft
aangevraagd c.q. gekregen, in staat van faillissement is verklaard dan wel
faillissement is/heeft aangevraagd dan wel de wet schuldsanering natuurlijke
personen op een partij van toepassing is verklaard, heeft de andere Partij het
recht het Abonnement, onder voorbehoud van rechten, per direct te
beëindigen.
C 6.4 Indien Wederpartij enige verplichting niet stipt nakomt of onjuiste gegevens
heeft verstrekt of gegevens heeft achtergehouden, is FIRM24 gerechtigd de
nakoming van alle verplichtingen tegenover Wederpartij op te schorten dan
wel het Abonnement geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat
daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst
is vereist, met behoud van het recht voor FIRM24 op het vorderen van
schadevergoeding. Al hetgeen Wederpartij op dat moment verschuldigd is
aan FIRM24, wordt onmiddellijk opeisbaar.
C 6.5 FIRM24 is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of
het Abonnement te ontbinden, indien:
i Wederpartij de (betalings-)verplichtingen uit het Abonnement niet,
niet volledig of niet tijdig nakomt;
ii haar na het afsluiten van het Abonnement blijkt van
omstandigheden welke goede grond geven te vrezen dat
Wederpartij de verplichtingen uit het Abonnement niet (correct)
zal nakomen;
iii Wederpartij de bij het sluiten van het Abonnement verlangde
zekerheid niet (correct) stelt; of
iv door vertraging bij Wederpartij niet langer van FIRM24 kan worden
gevergd dat zij de verplichtingen uit het Abonnement tegen de
oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
C 6.6 FIRM24 is bevoegd de afgifte van bescheiden of andere zaken aan
Wederpartij of derden op te schorten, totdat alle opeisbare vorderingen
volledig zijn voldaan.
C 6.7 Indien het Abonnement wordt ontbonden zijn de vorderingen van FIRM24
onmiddellijk opeisbaar.
Artikel C 7 Termijn en wijze van uitvoering van de Administratieve Diensten
C 7.1 Wederpartij is gehouden volledige medewerking te verlenen en FIRM24 alle
benodigde informatie tijdig te verschaffen.
C 7.2 De uitvoering van de Administratieve Diensten geschiedt binnen de gangbare
daarvoor ingeplande dan wel overeengekomen tijd. Een opgegeven of
overeengekomen termijn van uitvoering is indicatief en is geen fatale termijn.
FIRM24 is, ook bij een eventueel overeengekomen uiterste termijn, eerst in
verzuim nadat de Wederpartij haar in gebreke heeft gesteld en dient alsdan
eerst in de gelegenheid te worden gesteld haar prestatie te herstellen c.q. te
verbeteren. Indien door Wederpartij via de Website of via e-mail een
adviesvraag aan FIRM24 wordt voorgelegd, dan zal FIRM24 binnen twee
werkdagen contact met Wederpartij doen opnemen.
C 7.3 Indien tijdens de uitvoering van een Administratieve Dienst blijkt dat ten
gevolge van aan FIRM24 onbekende omstandigheden of door overmacht, de
Administratieve Dienst niet uitvoerbaar is, heeft FIRM24 het recht het
Abonnement zodanig te wijzigen dat de uitvoering daarvan mogelijk wordt.
De ten gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten
zullen tussen partijen worden verrekend.
C 7.4 FIRM24 is gerechtigd het Abonnement of onderdelen daarvan te laten
uitvoeren door derden en treedt daarbij, behoudens afwijkende afspraken,
op als gemachtigde van Wederpartij c.q. opdrachtgever. FIRM24 is bevoegd
om namens Wederpartij eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van
derden te aanvaarden. Indien de opdracht (tijdens of na de uitvoering van de
overeengekomen werkzaamheden) wordt uitgebreid, dan zijn de onderhavige
voorwaarden daarop eveneens onverkort van toepassing.
Artikel C 8 Geheimhouding en exclusiviteit
C 8.1 FIRM24 is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de
uitvoering van de Administratieve Diensten zijn betrokken. Deze
geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet
ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme en andere
nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, FIRM24
een informatieplicht opleggen, of voor zover Wederpartij FIRM24 van de
geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert niet
vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van FIRM24 of met de
met haar samenwerkende derden, voor zover zulks voor een zorgvuldige
uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke
of beroepsverplichtingen noodzakelijk is.
C 8.2 FIRM24 is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten,
mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Wederpartijen, aan
te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
Artikel C 9 Bezwaren
C 9.1 Wederpartij is gehouden met bekwame spoed na het verrichten van de
werkzaamheden te onderzoeken of FIRM24 de Administratieve Diensten
deugdelijk heeft uitgevoerd. Bezwaren dienen, middels schriftelijke opgave
welke zodanig is gespecificeerd dat FIRM24 op grond daarvan adequaat kan
handelen, plaats te vinden binnen 14 dagen na de afronding van de
werkzaamheden, bij gebreke waarvan de nakoming van de verplichtingen uit
het Abonnement tussen partijen als deugdelijk geldt.
C 9.2 FIRM24 is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats
van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet
herstelbaar is.
Artikel C 10 Betaling
C 10.1 Het betaling voor de Administratieve Diensten is voor iedere maand telkens
bij vooruitbetaling verschuldigd, te betalen binnen 14 dagen na
factuurdatum, zonder enig recht op korting, verrekening of opschorting. Bij
niet tijdige betaling is Wederpartij direct van rechtswege in verzuim zonder
dat ingebrekestelling is vereist, en kan Wederpartij geen aanspraak maken op
de uit hoofde van het Abonnement overeengekomen Administratieve
Diensten.
C 10.2 Bij niet tijdige betaling is de Wederpartij een rentevergoeding van 1% per
maand of een gedeelte van een maand verschuldigd of, indien de wettelijke
rente hoger is, een vergoeding ter hoogte daarvan, alsmede de volledige
vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten,
daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en
incassobureaus, welke worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom,
vermeerderd met de daarover berekende rente, met een minimum van €
250.
C 10.3 Een klacht ten aanzien van de uitgevoerde Administratieve Diensten of
leveranties schort de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.
Artikel C 11 Aansprakelijkheid misverstanden
C 11.1 Wederpartij draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud
en uitvoering van het Abonnement indien deze hun oorzaak vinden in door
FIRM24 niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of
andere informatie.
Artikel C 12 Overmacht
C 12.1 Indien FIRM24 de verplichtingen uit het Abonnement niet, niet tijdig of niet
behoorlijk nakomt als gevolg van een op grond van de wet dan wel van
buitenkomende, niet-toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen ziekte of
computerstoring, wordt de verplichting tot nakoming opgeschort tot het
tijdstip dat nakoming wel mogelijk is, zonder dat sprake is van verzuim.
Wederpartij kan alsdan geen schadevergoeding vorderen.
C 12.2 FIRM24 zal van overmacht zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de
Wederpartij. Wederpartij heeft alsdan het recht het Abonnement met
inachtneming van een termijn van één (1) maand, zonder recht op
schadevergoeding, schriftelijk op te zeggen, waarbij de tot dat tijdstip door
FIRM24 uitgevoerde Administratieve Diensten vergoed dienen te worden.
Artikel C 13 Aansprakelijkheid
C 13.1 Iedere aansprakelijkheid van FIRM24, Online Flex en/of de Partners voor
schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van een Administratieve
Dienst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde
van de door die partij gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt
uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de
polisvoorwaarden voor rekening van die partij komt.
C 13.2 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens in Artikel C 13.1
voornoemde verzekering(en) wordt verstrekt, geldt dat iedere
aansprakelijkheid van FIRM24, Online Flex en/of de Partners is beperkt tot
het bedrag dat door Cliënt voor die Administratieve Dienst is betaald in de 6
maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in verband waarmee
de aansprakelijkheidsstelling is gedaan.
C 13.3 Onder iedere omstandigheid is de aansprakelijkheid van FIRM24, Online Flex
en de Partners voor schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van
een Administratieve Dienst beperkt tot een gezamenlijk maximum van €
5.000,=.
Artikel C 14 Intellectueel eigendom
C 14.1 FIRM24 behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de
geest welke zij (heeft) gebruikt of voortgebracht ter zake de Administratieve
Diensten, voor zover daarop in juridische zin rechten kunnen bestaan of
gevestigd worden.
C 14.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten,
waaronder onder meer begrepen werkwijzen, tekstmateriaal en adviezen, te
verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter hand te stellen
anders dan in de gebruikelijke uitoefening van de onderneming van
Wederpartij en na volledige betaling aan FIRM24.
C 14.3 Het is FIRM24 toegestaan tekst- en/of beeldinformatie betreffende een
project waarbij zij op enigerlei wijze betrokken is (geweest), te gebruiken
voor promotiedoeleinden.
Artikel C 15 Geschillen, verjaring en toepasselijk recht
C 15.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat er een geschil aanwezig
is, wordt beheerst door Nederlands recht en voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Amsterdam.
C 15.2 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ter zake de uitvoering
van de overeenkomst beloopt, in afwijking van de wettelijke termijn, één (1)
jaar, te rekenen vanaf de dag van de afronding van de werkzaamheden.
Belastingadvies
Artikel D 1 Algemeen
D 1.1 De Artikelen beginnend met een D in de Algemene Voorwaarden zijn van
toepassing op alle overeenkomsten houdende de verplichting tot het
verschaffen van fiscaal advies (hierna: de “Fiscale Diensten”) door FIRM24
aan wederpartij (hierna: “Cliënt”).
Artikel D 2 Toepasselijkheid
D 2.1 De Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van
opdracht, strekkend tot het verrichten van Fiscale Diensten door FIRM24, van
alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten
tussen Cliënt en FIRM24, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van
alle door FIRM24 gedane aanbiedingen en/of offertes.
D 2.2 Bedingen waarin van de Algemene Voorwaarden wordt afgeweken worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
D 2.3 Indien enig Artikel, deel uitmakend van de Algemene Voorwaarden of van de
overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst
voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in
overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de
strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
Artikel D 3 Gegevens en informatie
D 3.1 FIRM24 is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien
Cliënt alle door FIRM24 verlangde en/of benodigde gegevens tijdig in de vorm
en op de wijze als door FIRM24 gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten,
ontstaan doordat Cliënt de benodigde gegevens of informatie niet, niet tijdig
of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Cliënt.
D 3.2 Cliënt is gehouden FIRM24 onverwijld te informeren omtrent feiten en
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van
belang kunnen zijn.
D 3.3 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en
rechtmatigheid van de door of namens hem aan FIRM24 verstrekte gegevens
en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in
zijn opdracht worden verstrekt.
Artikel D 4 E-mail en internetgebruik
D 4.1 Cliënt en FIRM24 kunnen door middel van elektronische post, waaronder
e-mail, met elkaar communiceren.
Artikel D 5 Uitvoering van de opdracht
D 5.1 FIRM24 bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt
uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Cliënt kenbaar gemaakte wensen
zoveel mogelijk in acht. Indien FIRM24 bij de uitvoering van de opdracht voor
rekening van Cliënt derden wenst in te schakelen, zal FIRM24 daartoe slechts
overgaan met goedkeuring van Cliënt.
D 5.2 FIRM24 zal de Fiscale Diensten naar beste vermogen en als een zorgvuldig
handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; FIRM24 kan evenwel niet instaan
voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
D 5.3 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts
fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.
D 5.4 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is –
door Cliënt niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij
FIRM24 de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na
afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde
redelijke termijn.
Artikel D 6 IE-Rechten
D 6.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die FIRM24 bij de
uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen
adviezen, opinies, werkwijzen, (model)contracten, systemen,
systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan FIRM24, voor
zover deze niet reeds aan derden toekomen.
D 6.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van
FIRM24 is het Cliënt niet toegestaan de producten van de geest of de
vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door
inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren,
onverminderd het bepaalde in Artikel D 7.3.
Artikel D 7 Geheimhouding
D 7.1 FIRM24 en/of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan FIRM24 zijn
verplicht tot geheimhouding tegenover derden, waaronder niet begrepen
derden betrokken bij de uitvoering van de opdracht. Deze verplichting geldt
niet indien er sprake is van een wettelijke plicht of beroepsplicht tot
bekendmaking of indien Cliënt FIRM24 van zijn geheimhoudingsplicht heeft
ontheven.
D 7.2 FIRM24 is slechts gerechtigd de informatie die aan hem door Cliënt ter
beschikking wordt gesteld alsmede andere gegevens en informatie waarvan
FIRM24 bij de uitvoering van zijn opdracht kennis heeft genomen, aan te
wenden voor het doel waarvoor zij is verkregen alsmede ten behoeve van de
normale bedrijfsuitoefening van FIRM24 waaronder begrepen het door
FIRM24 of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor FIRM24 voor
zichzelf optreden in een tucht-, straf-, civiel- of bestuursrechtelijke procedure
waarbij deze informatie van belang kan zijn alsmede om voornoemde
procedures te voorkomen.
D 7.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van
FIRM24 is het Cliënt niet toegestaan de inhoud van rapporten, adviezen,
opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van FIRM24 openbaar te
maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor
zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter
inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende
werkzaamheden van FIRM24, op Cliënt een wettelijke plicht of beroepsplicht
tot openbaarmaking rust, of indien Cliënt of één van de voor haar werkzame
bestuurders of werknemers voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of
strafprocedure.
Artikel D 8 Persoonsgegevens
D 8.1 In het kader van een opdracht door Cliënt aan FIRM24 verstrekte
persoonsgegevens zullen door FIRM24 met de grootst mogelijke zorg en
conform toepasselijke wet- en regelgeving worden behandeld. Het beleid van
FIRM24 aangaande persoonsgegevens wordt nader omschreven in de privacy
verklaring op de website van FIRM24 (https://www.firm24.com/privacy/).
Artikel D 9 Honorarium
D 9.1 Cliënt is aan FIRM24 een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte
kosten verschuldigd overeenkomstig de door FIRM24 vooraf aangeboden
vergoeding.
Artikel D 10 Betaling
D 10.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro te
geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven
bank- of girorekening binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke
waarvan Cliënt in verzuim is.
D 10.2 Alle buitengerechtelijke kosten die FIRM24 heeft in verband met de incasso
van een vordering op Cliënt zijn voor rekening van Cliënt.
D 10.3 Alle kosten die FIRM24 heeft in verband met een gerechtelijke procedure
tegen Cliënt zijn voor rekening van Cliënt, ook voor zover deze kosten de
rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij FIRM24 als
verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
D 10.4 FIRM24 behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een
opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Cliënt
daartoe naar het oordeel van FIRM24 aanleiding geeft – van Cliënt gehele of
gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij
gebreke waarvan FIRM24 gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen
op te schorten.
Artikel D 11 Reclames
D 11.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het
factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30
dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Cliënt
reclameert, dan wel, indien Cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs
niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het
gebrek, schriftelijk aan FIRM24 te worden kenbaar gemaakt
D 11.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van Cliënt niet op, behoudens
voor zover FIRM24 aan Cliënt te kennen heeft gegeven dat hij de reclame
gegrond acht.
D 11.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft FIRM24 de keuze tussen
aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos
verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of
het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een
restitutie van door Cliënt reeds betaald honorarium naar evenredigheid.
Artikel D 12 Aansprakelijkheid
D 12.1 Iedere aansprakelijkheid van FIRM24, Online Flex en/of de Partners voor
schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van een Belastingadvies
Dienst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde
van de door die partij gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt
uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de
polisvoorwaarden voor rekening van die partij komt.
D 12.2 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens in Artikel D 12.1
voornoemde verzekering(en) wordt verstrekt, geldt dat iedere
aansprakelijkheid van FIRM24, Online Flex en/of de Partners is beperkt tot
het bedrag dat door Cliënt voor die Belastingadvies Dienst is betaald in de 6
maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in verband waarmee
de aansprakelijkheidsstelling is gedaan.
D 12.3 Onder iedere omstandigheid is de aansprakelijkheid van FIRM24, Online Flex
en de Partners voor schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van
een Belastingadvies Dienst beperkt tot een gezamenlijk maximum van €
5.000,=.
Artikel D 13 Geschillen en forumkeuze
D 13.1 Vorderingen die Cliënt meent te hebben of heeft tegen leden van het
Netwerk, in verband met de overeenkomst, kunnen alleen tegen FIRM24
worden ingesteld.
D 13.2 Op alle overeenkomsten tussen Cliënt en FIRM24 is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing en is uitsluitend de bevoegde Nederlandse
bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

Bijlage 1 Partners
Notariële Partners (Partners voor Notariële Diensten)
● Hekkelman Advocaten en Notarissen
● Veldhuizen Beens Van de Castel notarissen
● Matzinger Eversdijk Notarissen
● Pigmans Ras Janssen Notarissen
● Linders Notarissen
● Tomlow & Partners Notarissen
● Lint Notarissen
● Amson & Kolhoff Notarissen
● Alsema van Duin Notarissen
● Stouthart-Hilber Notarissen
● TeekensKarstens Notarissen
● Westland Partners
● Amer Notarissen
● Kooijman Autar Notarissen
● Linde Notarissen
● Damsté Notarissen
● Huijbregts Notarissen
● Sauer & Oonk Notarissen
● Hermans & Schuttevaer Notarissen
● Notaris Goossens
● Daamen De Kort van Tuijl Notarissen
● Elan Notarissen
Advocatuur Partners (Partners voor Juridische Diensten)
● Dutch Advocaten
Accountancy Partners (Partners voor boekhoudkundige en fiscale diensten)
● Masters in Payroll
● UWBS
● NUWEA Accountants
● Forward Fiscalisten
Verzekering Partners (Partners voor verzekeringen)
● Verzekeringen24

 

Nieuw bij Firm24? Profiteer van nog meer gratis kennis en tips Aanmelden
[contact-form-7 id="11842" title="Nieuwsbrief"]