Kennisbank

Het doen van aangifte vennootschapsbelasting

Ondernemingen streven ernaar om zoveel mogelijk winst te behalen. De financiële cijfers worden vastgelegd in een jaarrekening. Deze wordt elk jaar opgemaakt en hieruit blijkt hoeveel winst de onderneming heeft behaald. Over de behaalde winst moet de onderneming belasting betalen. Dit heet vennootschapsbelasting. Bij een winst van minder dan € 395.000, betaalt de vennootschap 15% vennootschapsbelasting over de winst. Is de behaalde winst in een jaar hoger dan € 395.000? Dan betaalt de vennootschap 25% vennootschapsbelasting over de winst. In dit artikel wordt uitgelegd hoe de vennootschapsbelasting werkt en aan welke verplichtingen ondernemingen moeten voldoen.

Wat is vennootschapsbelasting?

Vennootschapsbelasting is een belasting die wordt geheven over de winst van ondernemingen, zoals BV’s of NV’s. Ondernemingen zoals BV’s en NV’s  worden veelal belast onder de vennootschapsbelasting (VPB). De winst minus de verrekenbare verliezen is het belastbare bedrag waarover vennootschapsbelasting (vpb) moet worden betaald. Het bedrag dat betaald moet worden aan vennootschapsbelasting wordt dus berekend over het belastbare bedrag in een boekjaar. Maar wat is dan een boekjaar? De meeste vennootschappen hebben in hun statuten opgenomen dat het boekjaar gelijk is aan een kalenderjaar. Sommige vennootschappen kiezen voor een gebroken boekjaar. Belangrijk is dat een boekjaar in de VPB-aangifte gelijk is aan het boekjaar in de statuten. Over het algemeen is een boekjaar dus een periode van twaalf maanden. Bij een net opgerichte vennootschap kan het boekjaar korter of langer zijn dan deze periode en ook bij beëindiging van de onderneming kan het laatste boekjaar afwijkend zijn. Let op! Het is niet toegestaan om het boekjaar te wijzigen zodat je fiscaal voordeel behaalt.

Aangifte doen voor de vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is een aanslagbelasting. Dit houdt in dat je zelf aangifte doet en vervolgens een belastingaanslag ontvangt van de Belastingdienst. Een belastingaanslag is een brief van de Belastingdienst waarin is staat hoeveel belasting je moet betalen of terugkrijgt. Nadat je de aangifte hebt ingediend, ontvang je dus een definitieve aanslag van de Belastingdienst, welke je dient te betalen. De Belastingdienst legt dus niet eerst zelf een aanslag op. In de aangifte vennootschapsbelasting geef je aan de Belastingdienst door hoeveel winst de onderneming heeft gemaakt. Hierover wordt VPB berekend.

Verliezen verrekenen met belastbare winst

Voor de VPB geldt als uitgangspunt dat je verliezen kunt verrekenen met je belastbare winst. Hierbij geldt het ‘carry back, carry forward’ principe. Dit betekent dat je eerst verliezen verrekent met de winst die je in het voorgaande boekjaar hebt behaald. Vervolgens kun je de verliezen verrekenen met toekomstige winsten. Heb jij verliezen geleden in boekjaren vanaf 1 januari 2013? Dan zijn deze onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. De verliezen worden door de Belastingdienst vastgesteld met een beschikking. Dit betekent dat jouw vennootschap een brief van de Belastingdienst krijgt waarop de verliezen van de vennootschap staan vermeld.

Duim

Niet-verrekenbare verliezen

Soms zijn verliezen niet zomaar verrekenbaar. In de volgende drie situaties gelden aanvullende voorwaarden voor het verrekenen van verliezen: 

  • Als het uiteindelijke aandelenbelang in de vennootschap voor 30% of meer is gewijzigd. Dit betekent dat wanneer iemand een belang heeft dat is toegenomen of afgenomen met 30%, verliezen niet meer verrekend kunnen worden.
  • Als er sprake is van houdsterverliezen. Wanneer een belastingplichtige in een boekjaar ‘houdster’ is van een vennootschap (d.w.z. uitsluitend deelneming houdt en/of verbonden lichamen (een lichaam waarin de belastingplichtige minstens een derde belang heeft of andersom) financiert), konden voorheen verliezen uit dat boekjaar alleen verrekend worden met winst uit jaren waarin de belastingplichtige óók houdster was. Deze regeling is nu vervangen door de generieke renteaftrekbeperking (hieronder verder uitgelegd). Daarmee is de beperking tot ‘houdsterjaren’ vervallen, maar gelden nog wel aanvullende voorwaarden.
  • Als je fiscale beleggingsinstelling eerder niet als beleggingsinstelling werd aangemerkt. Dit betekent dat wanneer de belastingdienst een vennootschap voor het eerst als beleggingsinstelling aanmerkt, de verliezen van deze vennootschap niet aftrekbaar zijn. Een vennootschap wordt als beleggingsinstelling aangemerkt als het doel en de feitelijke werkzaamheden bestaan uit het beleggen van vermogen.

Wat is de renteaftrekbeperking die geldt voor de vennootschapsbelasting?

Vanaf 2019 geldt een generieke renteaftrekbeperking. Dit wordt de earningstrippingmaatregel genoemd. De rente is in 2022 niet aftrekbaar voor zover het rentesaldo meer bedraagt dan 20% (in 2022) van de winst en meer dan € 1.000.000. Het rentesaldo is het verschil tussen de verschuldigde en ontvangen rente in een boekjaar. Om het rentesaldo dus uit te rekenen, moet je de rente die de vennootschap heeft betaald op bijvoorbeeld leningen aftrekken van de rente die de vennootschap heeft ontvangen van verstrekte leningen.

Puzzel

Ondernemingen die VPB moeten betalen

Als je eigenaar bent van een BV of een NV, dan moet je voor je bedrijf aangifte vennootschapsbelasting te doen. Voor rechtsvormen zoals een BV of een NV is het altijd verplicht om VPB-aangifte te doen. Ook coöperaties zijn verplicht om VPB-aangifte te doen. Een stichting of vereniging hoeft alleen in sommige gevallen VPB-aangifte te doen.

Jaarlijks opstellen: de jaarrekening

Er bestaan twee soorten jaarrekeningen: de commerciële jaarrekening en de fiscale jaarrekening. In de commerciële jaarrekening worden de commerciële cijfers van een onderneming verantwoord en geeft dus inzicht in het vermogen en het resultaat van de onderneming in een boekjaar. De fiscale jaarrekening is een financieel verslag wat bedoeld is voor de Belastingdienst. Op basis hiervan wordt dus de belastinggrondslag vastgesteld. De fiscale jaarrekening dient dus als basis voor de aangifte vennootschapsbelasting. Hieruit blijkt hoeveel winst of verlies de vennootschap heeft gemaakt in een boekjaar en dit wordt overgenomen in de aangifte vennootschapsbelasting.

De onderdelen van een jaarrekening

Een jaarrekening heeft verschillende vaste onderdelen en bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op de jaarrekening. De balans is een momentopname en geeft de toestand van je onderneming weer op een bepaald moment. Een beginbalans wordt opgesteld aan het begin van het boekjaar en een eindbalans aan het einde van een boekjaar. Een winst- en verliesrekening geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van een onderneming gedurende een bepaalde periode. Hieraan kun je in één oogopslag onder aan de streep zien of een onderneming winst maakt of verlies lijdt.

Diagram

Verplichtingen omtrent de jaarrekening

Rechtsvormen zoals de BV, NV, coöperatie, VOF, CV, vereniging en stichting zijn verplicht om elk jaar een jaarrekening en bestuursverslag op te stellen en te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Bedrijven gebruiken meestal de term ‘jaarverslag’ om daarmee het geheel van alle onderdelen van de jaarrekening en het bestuursverslag aan te duiden. Micro- en kleine ondernemingen zijn vrijgesteld van het publiceren van de winst- en verliesrekening. Micro-ondernemingen hoeven enkel een beperkte balans te publiceren. Kleine ondernemingen hebben ook een vermeldingsplicht ten aanzien van de grondslagen die in de balans zijn gebruikt.

Hulp nodig bij het opstellen van de jaarrekening?

Veel ondernemers kijken op tegen het opstellen van de jaarrekening. Het opstellen van de jaarrekening kun je gemakkelijk uitbesteden bij Firm24. Ben je benieuwd hoe? Plan dan nu hier gratis een adviesgesprek in met één van onze adviseurs!

Gepubliceerd op 3 mei 2023
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31(20) 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00