Kennisbank

De WTZi stichting

  Wat is een WTZi-stichting?

  Wie via een stichting (of BV) zorg wil verlenen en tevens een vergoeding wil ontvangen van de zorgverzekeraar dient speciale statuten te hebben. Je factureert dus niet aan de patiënt zelf, maar aan de zorgverzekeraar. Zorg die gefinancierd wordt vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige Zorg is slechts mogelijk met een WTZi-toelating.

  Wat zijn de vereisten voor een WTZi-stichting?

  Ten eerste moeten er minimaal twee personen namens de stichting zorg verlenen. De WTZi is aldus niet bedoeld voor zzp’ers. Ten tweede dient voor de toelating een aanvraag te worden ingediend. Dit doe je door het aanvraagformulier in te vullen. Bij de aanvraag dien je algemeen bezien twee bijlagen bij te voegen. Die worden hieronder besproken:

  Bijlage 1:

  Ten eerste dienen de statuten van de stichting te worden meegestuurd. De statuten moeten voldoen aan de transparantie-eisen zoals uiteengezet in het Uitvoeringsbesluit WTZi.

  De eisen met betrekking tot de bestuursstructuur luiden als volgt:

  1. Er moet sprake zijn van een toezichthoudend orgaan zoals een Raad van Commissarissen. Het toezichthoudend orgaan houdt toezicht op het bestuur van de stichting. In de statuten moet hier dus duidelijk onderscheid in worden gemaakt;
  2. Een lid dat plaatsneemt in het toezichthoudend orgaan kan niet tevens bestuurder van de stichting zijn. De toezichthouder moet dus onafhankelijk zijn;
  3. De leden van het toezichthoudend orgaan mogen geen directe belangen hebben bij de zorginstelling;
  4. De taakverdeling van zowel het bestuur als het toezichthoudend orgaan moeten duidelijk naar voren komen in de statuten; en
  5. Er moet sprake zijn van een conflictenregeling in de statuten.

  Bijlage 2:

  In de tweede bijlage dien je te verklaren dat de rechtspersoon (de stichting in dit geval) voldoet aan de transparantie-eisen.

  Wat zijn de vereisten voor het toezichthoudend orgaan?

  Om de onafhankelijkheid van het toezichthoudend orgaan te waarborgen bestaan enkele vereisten waaraan leden van dit orgaan moeten voldoen. Een lid van het toezichthoudend orgaan mag niet:

  • In de periode van drie jaar voorafgaand aan zijn of haar benoeming als toezichthouder werkzaam zijn geweest in de zorginstelling;
  • In de periode van zijn of haar lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan tevens een functie bekleden in de zorginstelling;
  • Een persoonlijke vergoeding ontvangen van de zorginstelling, anders dan een vergoeding voor het werk dat hij of zij verricht als lid van het toezichthoudend orgaan;
  • Een zakelijke relatie hebben gehad met de zorginstelling in de voorafgaande drie jaren voor zijn of haar benoeming, of tijdens zijn lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan;
  • Bestuurslid te zijn van een vennootschap waarvan het bestuurslid van de zorginstelling lid is van het toezichthoudend orgaan; en
  • In de 12 maanden voorafgaand aan zijn of haar benoeming tijdelijk bestuur zijn geweest van de zorginstelling.

  Wat zijn de kosten voor het oprichten van een WTZi-stichting?

  De kosten voor het oprichten van een stichting met WTZi-statuten bedragen € 1.499,- excl BTW.

  Ten slot (aanrader)

  Ben je na het lezen van dit artikel net als veel andere ondernemers op zoek naar verdieping over dit onderwerp? Dat kan! Plan dan nu een gratis gesprek in met één van onze adviseurs! Klik hier.