Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet heeft de meest significante gevolgen voor stichtingen en verenigingen. Een daarvan is de mogelijkheid tot het instellen van een toezichthoudend orgaan. Dit wordt echter niet verplicht! In deze blog wordt uiteengezet wat de gevolgen zijn van de nieuwe wet en de mogelijkheden voor het oprichten van een stichting.

De WBTR

Het wetsvoorstel dient als hoeksteen van de maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het bestuur en toezicht bij stichtingen en verenigingen. Met het wetsvoorstel wordt aangesloten bij de bestaande regels voor de BV en NV. Hieronder worden kort de belangrijkste punten uit het wetsvoorstel opgesomd:

  • Het wordt mogelijk om bij stichtingen en verenigingen een raad van commissarissen (raad van toezicht) in te stellen wanneer dit in de statuten is bepaald.
  • Het toezichthoudend orgaan heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de rechtspersoon en de met haar verbonden onderneming.
  • Bestuurders en toezichthouders van alle rechtspersonen die een tegenstrijdig belang hebben moeten zich onthouden van overleg en besluitvorming.
  • De bestuurders en toezichthouders van alle rechtspersonen dienen bij de invulling van hun taak te richten naar het belang van de rechtspersoon en de met de rechtspersoon verbonden onderneming.
  • Bij alle rechtspersonen moeten er in de statuten voorschriften worden opgenomen die omschrijven hoe er in het geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders en/of toezichthouders wordt omgegaan met de uitoefening van de taken en bevoegdheden.
  • Bestuurders en toezichthouders van alle rechtspersonen kunnen via de statuten meer dan één stem worden toegekend. Het aantal stemmen van één bestuurder of toezichthouder mag echter niet meer bedragen dan die van alle bestuurders of toezichthouders in totaal.
  • Bestuurders en toezichthouders van alle rechtspersonen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade wanneer er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling.

Het oprichten van een stichting bij Firm24 zonder toezichthoudend orgaan

Stichtingen kennen geen leden of aandeelhouders. Om deze reden is er bij de stichting geen algemene vergadering die controle uitoefent op het bestuur. Ook is een toezichthoudend orgaan voor de stichting niet wettelijk voorgeschreven. Na 1 juli 2021 zal dit niet veranderen. Onder de nieuwe wet wordt enkel de mogelijkheid tot het instellen van een toezichthoudend orgaan geregeld. Het wordt niet verplicht! Het oprichten van een stichting zonder toezichthoudend orgaan is al mogelijk voor €399 excl. btw. Neem bij interesse en/of verdere vragen zeker contact op met ons. Wil je direct aan de slag? Begin dan snel met de oprichting van je stichting zonder toezichthoudend orgaan via deze link!