Dividend uitkeren aan holding

Aandeelhouders hebben geïnvesteerd in het bedrijf. Dividenduitkering is een manier om de aandeelhouders van een onderneming te belonen. Als er sprake is van een holdingstructuur, wordt het dividend naar de holding uitgekeerd. Het dividend komt dan uiteindelijk bij de natuurlijke aandeelhouders terecht. Hoe dat precies in zijn werk gaat, lees je in dit artikel. Ben je bestuurder van de werk-BV én aandeelhouder in de holding? Dan kan het fiscaal voordelig zijn om een dividenduitkering over te maken naar de holding. In dit artikel vertellen we je alles over de dividenduitkering naar de holding. Zo gaan we in op de betekenis van dividend, op het berekenen van de hoogte van de dividenduitkering en geven we een voorbeeld van dividenduitkering naar de holding.

De holding

Een dividenduitkering wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders van het bedrijf. Dit artikel gaat specifiek over dividenduitkering aan de holding. Bij een holdingstructuur heb je een persoonlijke holding boven je werk-BV. Zo verspreid je risico’s en beperk je de financiële gevolgen bij faillissement van de werk-BV. 

Om een deel van de winst uit te keren naar de holding, moet er dus een holdingstructuur zijn. Bij deze constructie houdt je persoonlijke holding alle aandelen in de werk-BV. Jij als natuurlijk persoon hebt alle aandelen in de holding. Zo komt de dividenduitkering bij jou terecht. 

Voorwaarden dividend uitkeren aan holding

Soms kan er geen dividend worden uitgekeerd. Het bedrijf moet namelijk voldoende liquide middelen hebben. Ook de hoogte van het dividend hangt af van de winst die het bedrijf in het bepaalde jaar heeft behaald. En als het bedrijf wel voldoende winst heeft behaald om een dividenduitkering te doen, is dat alsnog niet verplicht. Het kan namelijk gewenst zijn om de behaalde winst verder te investeren in het bedrijf of de dividenduitkering uit te stellen. In dat geval gaat de behaalde winst naar de reserve: de ‘winstreserve’. 

In sommige gevallen is het juist wel voordelig om het dividend aan de holding uit te keren, zoals wanneer je zowel DGA van de holding als bestuurder van een bedrijf (de werk-BV) bent. Over een dividenduitkering betaal je namelijk minder belasting dan over salaris. Om te voorkomen dat hier misbruik van wordt gemaakt, heeft de belastingdienst het verplichte minimum DGA-salaris ingesteld. Je mag geen dividend uitkeren voordat het minimum DGA-salaris is uitbetaald. Zo voorkomt de belastingdienst dat het te veel belasting misloopt.

Wanneer mag je het dividend uitkeren?

1. Je hebt jezelf het minimum DGA-salaris uitgekeerd uit je holding

Het minimum DGA-salaris is in 2024 € 56.000,- per jaar. Lees dit artikel voor meer informatie over de hoogte van het DGA-salaris. De werk-BV betaalt het salaris aan de holding, omdat de holding jou uitleent aan de werk-BV om bestuurstaken te vervullen. De holding ontvangt voor het uitlenen een vergoeding, ook wel: de managementfee.

2. Doe de uitkeringstest

Bij de uitkeringstest wordt bekeken of de liquiditeit van het bedrijf het toelaat om een dividend uit te keren en wat de hoogte van de uitkering kan zijn. Dit wordt bekeken aan de hand van de balanstest en liquiditeitstest. 

  • De balanstest: het dividend wordt niet uitgekeerd uit de wettelijke en statutaire reserves. Deze moeten op de balans van de vennootschap blijven staan. 
  • De liquiditeitstest: ook moet er worden bekeken of er na de voorgenomen dividenduitkering nog voldoende geld in de vennootschap overblijft om kortlopende schulden te betalen. 

Hoeveel dividend wordt uitgekeerd hangt dus af van de balans- en de uitkeringstest.

Besluit en goedkeuring

De algemene vergadering van de BV besluit om een dividend uit te keren. De algemene vergadering wordt gevormd door de aandeelhouders van de BV. Na het besluit is echter wel goedkeuring van het bestuur nodig.

Het bestuur van de BV voert de balanstest en liquiditeitstest uit en geeft alleen goedkeuring om het dividend uit te keren als is voldaan aan deze testen. Ben je met je holding DGA van de werk-BV en ben je zelf bestuurder van de werk-BV? Dan kan je dit dus zelf besluiten én goedkeuren.

Het is belangrijk om deze testen zorgvuldig uit te voeren bij het bepalen of en hoeveel dividend wordt uitgekeerd. Schuldeisers die - als gevolg van de dividenduitkering - niet kunnen worden betaald, kunnen het bestuur van het bedrijf aansprakelijk stellen. Ook is het raadzaam om het besluit tot dividenduitkering en de goedkeuring schriftelijk vast te leggen. Zo wordt bestuursaansprakelijkheid voorkomen.

Fiscale voordelen dividenduitkering holding

In een holdingstructuur kan uitkering van het dividend voor fiscale voordelen zorgen. Zo kun je bij de holdingstructuur gebruik maken van de deelnemingsvrijstelling. Als de holding meer dan 5% van de aandelen in de BV heeft, voorkomt de deelnemingsvrijstelling dat je dubbel belasting moet betalen over de dividenduitkering. Ook kunnen de holding en werk-BV een fiscale eenheid vormen, waardoor ze door de belastingdienst als één worden gezien. Heb je meerdere BV’s? Dan kun je, door de fiscale eenheid, de winsten en verliezen met elkaar verrekenen. Je hoeft dan minder vennootschapsbelasting te betalen als een van je BV’s verlies lijdt. 

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Voor de vennootschapsbelasting (Vpb) is het dus mogelijk om een fiscale eenheid aan te vragen. De holding en werkmaatschappij worden dan gezien als één belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting. Dit wordt vaak gebruikt indien er meerdere werkmaatschappijen onder de holding hangen. De winsten van BV (A) kunnen dan worden verrekend met de (opstart)verliezen van BV (B). Dit kan voordelen opleveren voor de uiteindelijke winstuitkering. Het verrekenen verlaagt de belaste winst en daarmee de te betalen belasting. De voorwaarden voor de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting zijn anders dan de hiervoor genoemde voorwaarden bij de omzetbelasting. De moedermaatschappij (holding) moet namelijk:

  • Minimaal 95% van de aandelen in de dochtermaatschappij (werkmaatschappij) bezitten;
  • Recht hebben op minimaal 95% van de winst die dat jaar is behaald en minimaal 95% van het vermogen van de dochtermaatschappij;
  • Voor minimaal 95% stemrecht in de dochtermaatschappij hebben.
  • Een BV, NV, onderlinge waarborgmaatschappij, coöperatie, stichting, of vereniging die optreedt als woningcorporatie zijn, of een buitenlandse rechtsvorm hebben die daarmee vergelijkbaar is.

Ook geldt er één voorwaarde voor de dochtermaatschappij (werkmaatschappij), namelijk dat het een BV of NV dient te zijn, of een buitenlandse rechtsvorm die daarmee vergelijkbaar is. Daarnaast moeten de moeder- en de dochtermaatschappij:

  • Dezelfde boekjaren en winstbepalingen hanteren;
  • Feitelijk gevestigd zijn in Nederland.

Dividenduitkering naar de holding in twee stappen

Dividenduitkering gaat bij de holdingstructuur in twee stappen. Het dividend wordt eerst naar de holding uitgekeerd, waarna het van de holding aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd. 

Dividenduitkering van de BV naar de holding

Vaak bestaat de omzet van de holding enkel uit de verkregen managementfee van de werkmaatschappij. In sommige bedrijven bezit de holding ook een bedrijfspand of bepaalde intellectuele eigendomsrechten die worden verhuurd aan de werkmaatschappij. De rente of licentie-fee die de holding van de werkmaatschappij ontvangt, wordt ook meegenomen bij het bepalen van de winst die is behaald. Na aftrek van de kosten, waaronder het salaris van de DGA, blijft de belastbare winst over. Over dit deel van de winst moet dan weer vennootschapsbelasting worden betaald. De uitgekeerde winst vanuit de werkmaatschappij valt vanwege de deelnemingsvrijstelling dus buiten de belastbare winst van de holding; er hoeft niet nogmaals vennootschapsbelasting over te worden betaald.

Dividenduitkering van de holding naar de aandeelhouder

Op het moment dat een deel van de winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouder van de holding, komt de dividendbelasting om de hoek kijken. De dividendbelasting was immers nog niet afgedragen toen er winst vanuit de werkmaatschappij naar de holding werd uitgekeerd. De holding moet 15% dividendbelasting inhouden voordat het dividend wordt uitgekeerd. Ook de aandeelhouder betaalt over de ontvangen dividenduitkering belasting naar box 2. Sinds 2024 is deze box in twee tarieven gesplitst. Tot een bedrag van € 67.000,- is het tarief 24.5% en voor het bedrag hierboven 31%. Het voordeel is echter wel dat de aandeelhouder de betaalde dividendbelasting mag verrekenen met de verschuldigde box 2 belasting.

Rekenvoorbeeld

Werkmaatschappij

 
Omzet250.000
Kosten35.000 -/-
Managementfee85.000 -/-           
Winst130.000
Vennootschapsbelasting (19%)24.700 -/-
Onbelaste dividenduitkering aan holding105.300

Holding

 
Omzet (Managementfee)85.000
Kosten (DGA salaris)85.000 -/-
Belaste winst0
Vennootschapsbelasting (19%)0 -/-
Uitgekeerde winst werkmaatschappij (onbelast)105.300                      
Achterblijven winst in holding (voor investeringen)55.300
Uitkering dividend aan DGA50.000
Inhouding dividendbelasting (15%)7.500

DGA

 
DGA salaris (belast inkomstenbelasting)85.000
Uitgekeerd dividend42.500                
Inkomstenbelasting (24,50% tot €67.000)10.412,50 -/-
Netto dividenduitkering32.087,50
raket

Conclusie

Een holdingstructuur kan erg gunstig zijn in verband met de fiscale voordelen. Door de onbelaste winstuitkeringen kan vermogen weer opnieuw worden geïnvesteerd zonder dat daar eerst dividendbelasting of inkomstenbelasting over moet worden betaald. Dit geldt ook bij verkoop van aandelen. De winst valt onbelast vrij in de holding. Er wordt pas belasting geheven als de winsten worden uitgekeerd aan de achterliggende natuurlijke personen.

Firm24 helpt bij de dividenduitkering aan de holding

Wil je meer weten over de dividenduitkering aan de holding? Firm24 kan jou hierbij helpen! Plan een gratis checkgesprek waarin je vrijblijvend al je vragen kan stellen. Wij zorgen ervoor dat een adviseur je helpt bij alle benodigde stappen.

mies_0c991e577d
Mies Rijperman linkedin
Mies Rijperman is inmiddels Advocaat bij Lawyer at Clifford Chance. Maar voorheen was ze juridisch consultant bij FIRM24.
Bijgewerkt op 11 april 2024
Gepubliceerd op 25 oktober 2021

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24