Nieuwe regels voor de VOF, CV en Maatschap

De wetgeving voor personenvennootschappen, waaronder de vof, cv, en maatschap, wordt herzien. Het doel van de overheid is om het proces van het opzetten van een gezamenlijke onderneming te vereenvoudigen. Tegelijkertijd streven ze ernaar om meer helderheid en zekerheid te verschaffen aan zowel de vennoten als de potentiële schuldeisers. In dit artikel geven we een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de wetgeving personenvennootschappen.

De belangrijkste wijzigingen in het wetsvoorstel Wet Modernisering Personenvennootschappen

De herziening is een wetsvoorstel dat nog moet worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Dat betekent dat nieuwe bepalingen nog niet definitief zijn en nog kunnen veranderen. De inwerkingtreding is hierdoor ook nog niet bepaald. Onderstaande nieuwe bepalingen moeten dus met die gedachte worden gelezen.

1. Van drie naar twee personen vennootschappen

Tot nu toe waren er drie personenvennootschappen; namelijk de vof (vennootschap onder firma), de maatschap en de commanditaire vennootschap. In de Wet Modernisering Personenvennootschappen wordt dit teruggebracht naar twee personenvennootschappen: de commanditaire vennootschap en de openbare vennootschap. De vof en de maatschap zullen samengaan in de openbare vennootschap. Dit betekent voor de vof en de maatschap het volgende: 

  • De verschillen tussen de twee personenvennootschappen verdwijnen. Zo gelden dezelfde regels voor aansprakelijkheid op beroeps- en bedrijfsactiviteiten en worden beide vennoten hoofdelijk aansprakelijk in plaats van voor gelijke delen.
  • De nieuwe vennootschapsvormen verkrijgen rechtspersoonlijkheid. Hierdoor kunnen goederen nu ook op naam van de vennootschap worden gezet.
  • Vennootschappen die niet zijn ingeschreven in het Handelsregister hebben slechts beperkte bevoegdheid. In dat geval mag de vennootschap geen bestuurder zijn van een andere vennootschap of aandelen op naam verkrijgen.
  • Vennoten kunnen makkelijker in- en uittreden. Tot nu betekende uittreding van één vennoot de ontbinding van de gehele vennootschap, maar dat is niet langer het geval. Nog een voordeel van de herziening: voor de vergemakkelijking hoeven geen uitgebreide clausules op te worden gesteld.
  • In de nieuwe vormen kunnen zowel beroeps- als bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de beroepsactiviteiten in de maatschap en de bedrijfsactiviteiten in de vof. 
  • Het wordt makkelijker om een bedrijf over te dragen. Tot nu toe was het overdragen van een personenvennootschap vrij complex door belastingregels, vrijstellingen en de meerdere eigenaren.

2. Het ontstaan van de vennootschap

Vanaf de herziening zal het bij de oprichting van de personenvennootschap niet meer nodig zijn om een vennootschapsakte op te maken. De personenvennootschappen zullen namelijk ontstaan doordat de vennoten tegenover elkaar verantwoording afleggen over het bestuur van de vennootschap en het beheer van het vermogen.

3. Zekerheid voor vennoten en potentiële schuldeisers

Met het toekennen van rechtspersoonlijkheid aan de personenvennootschappen zorgt de nieuwe wetgeving voor meer zekerheid voor de vennoten en voor potentiële schuldeisers. De volgende wijzigingen zijn namelijk in het wetsvoorstel opgenomen: 

  • Schuldeisers kunnen in de registers opzoeken welke goederen van de vennootschap zijn;
  • Schuldeisers kunnen door de registratie opzoeken wie bevoegd is om namens de vennootschap te handelen en of er eventuele beperkende voorwaarden gelden;
  • Er is geen fictief afgescheiden vermogen van de vennootschappen meer. Dit betekent dat schuldeisers voortaan de vennootschap kunnen aanspreken en mocht deze niet aan de vordering kunnen voldoen, zijn de vennoten zelf hoofdelijk aansprakelijk. 
  • Bij een opdracht voor de vennootschap kan de aansprakelijkheid worden beperkt tot de vennoot aan wie de opdracht uitdrukkelijk is gegeven. Daar bleek in de praktijk behoefte aan.

4. Aansprakelijkheid na in- en uittreding

Het nieuwe wetsvoorstel stelt dat vennoten na toetreding meteen aansprakelijk worden voor opeisbare vorderingen. Deze verandering zorgt voor meer rechtszekerheid van de schuldeisers. Wat betreft uittreding, zijn vennoten tot 5 jaar na uittreding nog aansprakelijk voor verplichtingen uit de vennootschap. Na die 5 jaar zijn ze dat niet meer.

5. Voortzetten van vennootschap door één vennoot

Tot nu toe gold dat als een van de twee vennoten uit de vennootschap treedt, de vennootschap wordt ontbonden, tenzij dit anders is geregeld in het vennootschapscontract. In de praktijk bleek dit niet altijd gewenst. Vanaf inwerkingtreding van de herziening heeft de vennoot drie maanden de tijd om door te gaan en een nieuwe vennoot te zoeken. Als dit binnen drie maanden lukt, is de vennootschap hersteld. 

6. De geldschieter in de commanditaire vennootschap

Op dit moment is de geldschieter van de commanditaire vennootschap mede aansprakelijk als hij of zij in het openbaar handelt voor de cv. Door de nieuwe wetgeving is de geldschieter van de commanditaire vennootschap, door middel van een volmacht, ook bevoegd om in het openbaar handelingen voor de cv te verrichten. Hierdoor zal de geldschieter niet medeaansprakelijk worden. Dit geeft de cv meer flexibiliteit, zonder benadeling van de schuldeisers. Voorwaarde is wel dat de handeling van de geldschieter geen belangrijke oorzaak is van het faillissement van de vennootschap. Is dat wel zo, dan is de geldschieter toch aansprakelijk. 

Omzetting naar de openbare vennootschap

De omzetting naar de openbare vennootschap moet laagdrempelig zijn om het gezamenlijk ondernemen makkelijker te maken. De administratieve lasten van de personenvennootschappen zullen laag blijven en wellicht zelfs verlagen. Ook hoeven bestaande vof’s en maatschappen hun naam niet te wijzigen voor omzetting naar een openbare vennootschap. De omzetting is vormvrij en heeft dus lage nalevingskosten. Ook zal het door de wetswijziging mogelijk zijn om vanuit de andere rechtspersonen rechtstreeks van en naar de openbare vennootschap om te zetten. Dit geldt alleen niet in het geval van ontbinding, surseance van betaling of faillissement. 

Vragen?

Heb je vragen over de nieuwe wetgeving van de personenvennootschappen of wil je sparren met een adviseur over eventuele omzetting van de rechtspersoon? Firm24 helpt je graag. Onze adviseurs staan klaar voor al jouw vragen. Neem vrijblijvend contact op en plan een gratis check gesprek in! 

Maeve Faber linkedin
Maeve studeert Msc Commerciële Rechtspraktijk (privaatrecht) en schrijft daarnaast graag over ondernemersrecht.
Bijgewerkt op 19 januari 2024
Gepubliceerd op 9 januari 2024

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24