Werknemersverzekeringen voor de DGA? Verplicht of niet? Firm24

Werknemersverzekeringen voor de DGA? Verplicht of niet?

Als je kijkt naar de mensen om je heen valt je waarschijnlijk op dat er weinig mensen zijn die hetzelfde beroep uitoefenen. Anders dan vroeger is het niet meer gebruikelijk dat je net als je vader ook bakker wordt of dat je het familiebedrijf van je ouders overneemt. Je kunt er zeker van zijn dat al die verschillende beroepen ook een verschillend salaris met zich meebrengen. Toch is er een ding wat we wel allemaal gemeen hebben. Ziek, arbeidsongeschikt of ontslagen? De staat biedt ons bijna allemaal een vangnet (werknemersverzekeringen) waarvoor werkgevers premie moeten betalen ten behoeve van hun werknemers. So far so good. Maar hoe zit dat als je werknemer bent van je eigen bedrijf? Want dat is feitelijk de situatie als je DGA bent. Bij een DGA verschilt het per situatie of deze verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. In dit artikel staat centraal in welke situaties dat wel en in welke situaties dat niet het geval is.

Werknemer

Alleen voor werknemers moet een premie werknemersverzekeringen worden afgedragen. Dat roept de vraag op wanneer je dan precies een werknemer bent. In beginsel is het eenvoudig. Op het moment dat je een arbeidscontract hebt ben je een werknemer. Dus ook als je bestuurder wordt nadat je een BV hebt opgericht, ben je beginsel een werknemer, je bent dan namelijk ondergeschikt aan de algemene vergadering van de BV. Dat is ook het geval wanneer je 100% van de aandelen bezit en het dus het jouw eigen holding is.

Persoonlijke holding

Voer je jouw werkzaamheden uit vanuit een persoonlijke holding voor een werkmaatschappij? Dan werk je op basis van een managementovereenkomst. Dat is geen arbeidsovereenkomst, maar een overeenkomst van opdracht. Voor dergelijke overeenkomsten geldt in beginsel geen dienstbetrekking. Je bent dan dus – gewenst of ongewenst – niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Wanneer word ik aangemerkt als DGA?

Dat kan anders zijn als je wordt aangemerkt als DGA door de Regeling aanwijzing DGA 2016. Volgens deze regeling wordt een bestuurder die tevens DGA is uitgesloten voor de werknemersverzekeringen. Een DGA ben je volgens de regeling indien sprake is van een van de hieronder genoemde situaties.

  1. Als je over je eigen ontslag kunt beslissen moet er gekeken worden naar wat daarover in de statuten is vastgelegd. Meestal staat daar dat een bestuurder met een versterkte meerderheid – dat wil zeggen minimaal 66% van de stemmen in de AVA – wordt benoemd of ontslagen. Houd je als aandeelhouder meer dan 50% van de aandelen, dan ben je – ongeacht of de statuten een versterkte of gewone meerderheid voorschrijven – veilig. In dat geval kun je nooit worden ontslagen door de overige bestuurder(s) en ben je volgens de regeling DGA.
  2. Staat in de statuten inderdaad dat een bestuurder wordt benoemd of ontslagen met een versterkte meerderheid (meer dan 66% van de stemmen) en houd de bestuurder minder dan 50% van de aandelen? Dan moet bekeken worden of deze bestuurder/aandeelhouder diens ontslag individueel tegen kan houden in het uiterste geval (dat iedere andere aandeelhouder hem wil ontslaan in de AVA). Je bent dan dus veilig als de andere bestuurder(s) met elkaar over minder dan 66% van de aandelen beschikken. In dat geval kun je niet worden ontslagen en ben je volgens de regeling dus DGA.
  3. Als alle bestuurders – direct of indirect – een gelijke hoeveelheid aandelen houden, ongeacht of zij individueel in staat zijn om hun ontslag tegen te houden als aandeelhouder in de AVA.

Ongeacht de situatie loont het altijd om deze afspraken van tevoren goed vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst.

Ik zal deze drie situaties hieronder illustreren aan de hand van drie voorbeelden. Ik ga er bij deze voorbeelden vanuit dat in de statuten geregeld is dat een bestuurder met 66% of meer van de stemmen wordt benoemd of ontslagen.

werknemersverzekering dga optie 1

Situatie 1: Zeggenschap over eigen ontslag A en B zijn allebei bestuurder van X BV. Is A DGA in de zin van de Regeling aanwijzing DGA? A houdt 60% van de aandelen in X, terwijl B 40% van de aandelen houdt. A houdt meer dan 50% van de aandelen en is dus altijd veilig; er hoeft niet gekeken worden naar wat de statuten regelen want hij kan zijn ontslag altijd tegenhouden. Voor B geldt dat hij alleen zijn ontslag kan tegenhouden als in de statuten geregeld is dat een bestuurder alleen kan worden benoemd en ontslagen met een versterkte meerderheid. Dat is het geval, er is namelijk 66% nodig. Zowel A als B kunnen elkaar niet ontslaan. Beiden zijn daarom uitgesloten van de verplichte werknemersverzekering. Hier bestaat dus geen DGA verzekeringsplicht.

werknemersverzekering dga optie 2

Situatie 2: zeggenschap over ontslag A, B en C zijn bestuurder van X BV. Moet A verplicht verzekerd worden? A houdt 40% van de aandelen, B 30% en C 30%. Omdat A en B samen 70% – dus een versterkte meerderheid – van de aandelen bezitten kunnen zij C ontslaan. A en C samen houden ook 70% van de stemmen dus kunnen ook B samen ontslaan. B en C houden samen slechts 60% van de aandelen, dus minder dan de vereiste 66%. A kan zijn ontslag dus steeds tegenhouden, C en B kunnen dat niet. A wordt dus uitgesloten van de verplichte werknemersverzekeringen, C en B daarentegen niet. Hier bestaat dus een DGA verzekeringsplicht voor C en B.

werknemersverzekering dga optie 3

Situatie 3: nevengeschiktheid A, B, C en D zijn bestuurder en houden ieder 25% van de aandelen in X BV. Bestaan hier DGA verzekeringsplichten? Alle bestuurders houden 25% van de aandelen en hebben dus een gelijkwaardig belang. Alhoewel niemand zijn eigen ontslag kan tegenhouden, zijn zij uitgesloten van de werknemersverzekeringen. Dit komt vanwege de uitzonderingsregeling die is opgenomen in de Regeling aanwijzing DGA 2016. Hier bestaat dus geen DGA verzekeringsplicht.

DGA verzekeringsplicht

Als je niet je eigen ontslag kunt tegenhouden, of niet valt onder de uitzonderingsgevallen, ben je als DGA verzekeringsplichtig voor de werknemersverzekeringen. Als werkgever van de DGA is de BV verplicht iedere maand een premie te betalen aan de Belastingdienst. De hoogte van deze premie hangt af van de sector waarin het bedrijf is aangesloten. In geval van onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid voorzien de verzekeringen – mits voldaan aan bepaalde voorwaarden – in een (tijdelijke) uitkering.

Duim

Ongewenst werknemer? Oplossing!

Ben je ongewenst toch werknemer omdat je je eigen ontslag niet kunt tegenhouden? Geen paniek. Dit kan worden opgelost. Soorten aandelen of letteraandelen zijn speciale aandelen met afwijkende rechten van gewone aandelen. Statutair kan vastgelegd worden dat alleen de houder van deze aparte soort aandelen over zijn eigen ontslag kan beslissen. Op deze manier kan iedere bestuurder zijn eigen ontslag dus tegenhouden en bestaat geen DGA verzekeringsplicht meer.

Conclusie

Of een bedrijf wel of niet premieplichtig is voor de werknemersverzekeringen van haar DGA hangt dus af van de juridische structuur die wordt aangebracht. Daarbij verdient opmerking dat het niet per se goed of fout is om verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen, maar dat dit afhangt van je persoonlijke voorkeur(en).

Benieuwd of jij een DGA verzekeringsplicht hebt? Doe hier hier de check!

Gepubliceerd op 20 januari 2022
esmee_d4af5d4a58
Esmée Emanuels linkedin
Esmée Emanuels is inmiddels Tax Lawyer bij Loyens & Loeff maar vroeger schreef zij artikelen voor FIRM24.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31(20) 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00