Kennisbank

Een stichting opheffen, hoe werkt dat precies?

Je stichting heeft zijn doel bereikt en je bent daarmee bij de laatste stap aangekomen, namelijk het opheffen van de stichting. Naast het bereiken van het doel zijn er nog meer redenen waardoor je de keuze kan maken de stichting op te heffen. Via Firm24 kan je snel en eenvoudig je stichting opheffen. In dit artikel staat de belangrijkste informatie over het opheffen van een stichting.

Redenen voor het opheffen van een stichting

Een stichting kan om verschillende redenen opgeheven worden. Voorbeelden van deze redenen zijn:

 • De stichting heeft zijn doel bereikt;
 • Een besluit van het bestuur of de algemene vergadering;
 • Een besluit van de Kamer van Koophandel;
 • Een besluit van de rechter;
 • Een tijdstip of gebeurtenis is opgenomen in de statuten en leidt tot opheffing;
 • Onvoldoende vermogen;
 • Onvoldoende bestuurders;
 • Onbereikbare doelen;
 • Een faillietverklaring.

Welke mogelijkheden zijn er?

Er bestaan twee mogelijkheden om een stichting op te heffen. De eerste mogelijkheid is de reguliere procedure: de liquidatie stichting en tweede mogelijkheid is een versnelde procedure: de turboliquidatie stichting. Beide procedures hebben andere vereisten waaraan voldaan moet zijn. Wij kunnen je uiteraard helpen met meide procedures. Klik hier voor meer informatie.

Mogelijkheid 1: liquidatie stichting

Je moet de reguliere procedure volgen indien de stichting nog activa of vermogensbestanddelen bezit. De reguliere procedure is mogelijk zonder tussenkomst van de notaris. Nadat is besloten om de stichting te ontbinden, is de stichting een bepaalde periode in liquidatie. Deze periode wordt ook wel de liquidatieperiode of vereffening genoemd. In deze periode moet in alle stukken achter de naam van de stichting “in liquidatie” toegevoegd worden. Dit is een wettelijke verplichting! De stichting blijft tijdens de liquidatieperiode voortbestaan.

Bij de liquidatieprocedure wordt altijd één of meerdere vereffenaars benoemd. De vereffenaar is de (rechts)persoon of -personen die het nog resterende vermogen verdelen. De vereffenaar keert het resterende vermogen pas uit op het moment dat aan alle verplichtingen tot het aflossen van de schulden zijn voldaan, het geld is geïnd en de liquidatieperiode van de stichting voorbij is. Het nog resterende vermogen wordt door de vereffenaar zoveel mogelijk uitgekeerd overeenkomstig het doel van de stichting, tenzij dit in de statuten anders bepaald is. In het geval er twee of meer rechthebbenden zijn, moet de vereffenaar een plan van verdeling opstellen waarin de grondslagen staan van de verdeling van het nog resterende vermogen. 

De vereffenaar is verder ook verantwoordelijk voor:

 • Opstellen van de rekening van de vereffening;
 • Verantwoording van de vereffening;
 • Deponeren van de hierboven genoemde rekening en verantwoording bij de Kamer van Koophandel. Deze moeten voor een periode van twee maanden ter inzake bij de Kamer van Koophandel liggen;
 • Publieke bekendmaking van de stichting in liquidatie. Dit wordt gedaan door een advertentie te plaatsen in een landelijk verspreid dagblad. In deze advertentie wordt vermeld wanneer de boeken en bescheiden van de stichting beschikbaar zijn ter inzage voor de belanghebbende;
 • Eventuele schuldeisers en andere belanghebbenden kunnen tijdens de hierboven genoemde periode van twee maanden bezwaar maken tegen de liquidatie bij de bevoegde rechtbank. De vereffenaar kan pas nadat deze bezwaar periode verlopen is overgaan tot de verdeling en uitkering van het nog resterende vermogen.

Mogelijkheid 2: turboliquidatie stichting

Naast de reguliere procedure, bestaat zoals eerder vermeld ook nog de versnelde procedure. Een stichting kan deze turboliquidatie procedure alleen volgen in het geval de stichting geen bezittingen en schulden heeft. Het is belangrijk dat de balans van de stichting op nul staat! De stichting mag bij een turboliquidatie ook geen lopende overeenkomsten houden, werknemers onder contract hebben, vergunningen bezitten en andere langdurige afspraken met partijen aanhouden.  

Wat zijn de stappen die je moet ondernemen?

Je stichting opheffen kan bij Firm24 in vijf stappen. Tijdens de opheffing van je stichting  zullen wij je bij elke stap de nodige hulp aanbieden!

Stap 1. Start en bevestig de online aanvraag.

 • Vul de gegevens in van de stichting die je wilt opheffen.
 • Laat ons weten wie de bewaarder van de boeken en bescheiden wordt. Verder op in het artikel wordt dit verder toegelicht.
 • Beantwoord een aantal vragen over de stichting die je wilt opheffen.

Stap 2. Upload de oprichtingsakte van de stichting.

 • Wij hebben de oprichtingsakte nodig voor een correct opheffingsbesluit!

Stap 3. Print de benodigde documenten.

 • Print en onderteken de documenten die je van ons ontvangt.

Stap 4. Opsturen van de documenten.

 • Stuur de ondertekende documenten per post terug naar Firm24, inclusief een kopie van je paspoort.

Stap 5. Je bedrijf wordt opgeheven.

 • Firm24 verwerkt de stukken en controleert deze op eventuele fouten.
 • Vervolgens sturen wij deze stukken door naar de Kamer van Koophandel.
 • Je ontvangt een bevestiging van ons én van de Kamer van Koophandel wanneer je stichting is uitgeschreven uit het Handelsregister.
stichting opheffen advies

Ontbindingsbesluit

De opheffing van de stichting begint met een ontbindingsbesluit vanuit het bestuur. In het geval het bestuur besluit tot opheffing moeten de statuten geraadpleegd worden voor eventuele regelingen over opheffing. In het ontbindingsbesluit wordt ook de vereffening/liquidatieperiode opgenomen. De ontbinding treedt in op het moment dat het besluit wordt genomen. Je kunt ook een later tijdstip van ontbinding kiezen. Het is echter niet mogelijk om een eerder tijdstip op te nemen in het ontbindingsbesluit. Het ontbindingsbesluit is in principe onherroepelijk (niet te veranderen) en in zeer bijzondere gevallen kan met rechterlijke tussenkomst het besluit toch ongedaan gemaakt worden.

Wat doe je met resterende vermogen?

Wanneer een stichting wordt opgeheven kan een overschot of een tekort op de balans van de stichting staan. Zoals hierboven al eerder gezegd is de vereffenaar verantwoordelijk voor het afhandelen het resterende vermogen van de stichting. De vereffenaar moet eerst de schulden aflossen en het geld innen. Indien hierna nog een overschot op de balans staat, dient dit bedrag volgens de statuten uitgekeerd te worden. Indien na deze uitkering geen overschot maar een tekort op de balans staat en deze schulden niet meer door de stichting af te lossen zijn, moet de vereffenaar een faillietverklaring opstellen. Op het moment dat alle schuldeisers, bij navraag, het eens zijn met de vereffening zonder faillissement vervalt de faillietverklaring.  Echter, in het geval er wel een faillissement volgt, gelden de regels voor faillissement en zorgt de faillissementscurator voor de verdere afwikkeling van de opheffing van de stichting.

Boeken en bescheiden

Op het moment de balans op nul staat en de rekening en verantwoording gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel, wordt de bewaarder aangewezen door de vereffenaar. De bewaarder is een persoon die de wettelijke verplichting heeft om de boeken en bescheiden te bewaren voor een periode van minimaal zeven jaar na het opheffen van de stichting. Dit is vaak één van de bestuurders. De bewaring mag ook digitaal. De bewaarder wordt opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De bewaarder moet zijn naam en adres binnen acht dagen nadat zijn bewaarplicht is ingegaan bij het handelsregister melden. Indien later nog vragen zijn over de boeken of bescheiden kunnen die bij de bewaarder worden opgevraagd.

Uitschrijven KvK

De stichting moet worden uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel op het moment het ontbindingsbesluit is getekend en de vereffening van de stichting is afgerond. Het uitschrijven geschiedt via een formulier inclusief kopie van het ontbindingsbesluit en moet worden opgestuurd naar het dichtstbijzijnde kantoor van de Kamer van Koophandel. Bij het opstellen van dit document helpen wij je graag verder!

Samenvatting van alle informatie

 1. Het bestuur van de stichting neemt een ontbindingsbesluit op basis van de statuten.
 2. In het geval er nog vermogen aanwezig is, blijft de stichting na het ontbindingsbesluit voortbestaan tijdens de liquidatieperiode. Achter de naam van de stichting moet dan in alle stukken “in liquidatie” vermeld worden.
 3. De vereffenaar is verantwoordelijk voor afwikkelen van de schulden en het geld innen.
 4. Gedurende de liquidatieperiode blijven de bepalingen van de stichting zo veel mogelijk van kracht.
 5. In het geval van een overschot na de vereffening wordt dit zoveel mogelijk besteed aan een overeenkomstig doel van de stichting, tenzij het in de statuten anders bepaald is. In het geval van een tekort na de vereffening moet de vereffenaar een faillietverklaring opstellen.
 6. Na de vereffening begint de bezwaar periode van minimaal zeven jaar na het opheffen van de stichting. De bezwaarder heeft in deze periode de wettelijke verplichting om de boeken en bescheiden te bewaren.
 7. De ontbinding en vereffening moet worden doorgegeven aan het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Een duim

Ten slot (aanrader)

De statuten van de stichting bepalen of de stichting opgeheven kan worden en op welke wijze dit moet gebeuren. Het is dus van belang om altijd de statuten te raadplegen. Kom je hier niet helemaal uit? Plan een gratis adviesgesprek in met één van onze experts!

Gepubliceerd op 11 april 2024
Floor Willemse linkedin
Floor is student Life Science and Technology en Rechten en daarnaast juridische content schrijver bij FIRM24.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24