Kennisbank

Wat zijn WTZA en medische statuten?

Sinds 1 januari 2017 geldt de Governance Code voor zorginstellingen. Dat houdt in dat bedrijven die zorg verlenen in hun statuten de vereisten uit de Governance Code moeten vastleggen. Als de zorg die wordt verleend, gedeclareerd wordt bij zorgverzekeringen, zijn er speciale zorgstatuten nodig. Ook voor medische holdings geldt dat er soms medische statuten nodig zijn. Wanneer dat het geval is, en hoe dat kan worden geregeld staat in dit artikel centraal.

Wat is de WTZA?

De Wet toelating zorginstellingen (WTZa) is een Nederlandse wet die de toelating van zorginstellingen regelt. De wet vervangt de Wet Ziekenhuisvoorzieningen (WZV) en de Tijdelijke Verstrekkingenwet Maatschappelijke Dienstverlening (TVWMD).

Waarom WTZA?

De zorg die wordt verleend door de Zorg BV of stichting wordt alleen door de zorgverzekeraar vergoed met een WTZa-toelating. Zo’n WTZa-toelating kun je krijgen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maar krijg je natuurlijk niet zomaar. De Wet stelt onder andere regels voor een goed bestuur en wanneer er winst uitgekeerd mag worden. Het doel is geleidelijk meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor de zorginstellingen te creëren. Om zo’n toelating te krijgen moet je natuurlijk wel aan bepaalde eisen voldoen. Je onderneming komt alleen in aanmerking als:

1. Minimaal 2 personen binnen de onderneming daadwerkelijk zorg verlenen of;

2. Je een direct toegelaten instelling bent (o.a. Huisartsenzorg en kraamzorg)

Verder schrijft de WTZa verschillende eisen voor. De belangrijkste eisen gaan omtrent de transparantie van de bestuursstructuur, de bedrijfsvoering en de bereikbaarheid van acute zorg. In beginsel mogen de instellingen die onder het bereik vallen, geen winstoogmerk hebben. Aan de bedrijfsstructuur worden ook verschillende eisen gesteld. Zo moet er een raad van toezicht/commissarissen zijn dat toezicht houdt op het beleid. Dit orgaan moet de mogelijkheid hebben om haar taken onafhankelijk en kritisch uit te oefenen. Ook moet dit orgaan vastleggen hoe zij mee haar taken omgaat en wat er dient te gebeuren als er een conflictsituatie ontstaat.

Hoe vraag je een WTZa toelating aan?

Het aanvraagformulier  voor een nieuwe toelating, een wijziging of intrekking vindt u op de website van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). De behandeltermijn van een aanvraag is acht weken. Wanneer langer nodig is, dan wordt u hierover binnen deze acht weken van op de hoogte gebracht. Deze verlenging mag maximaal acht weken duren. Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als de aanvraag compleet is.

statuten

Wanneer hoef je geen WTZa toelating aan te vragen?

De Wet Toelating Zorginstellingen is niet van toepassing in de hieronder genoemde situaties. deze instellingen hoeven geen toelating aan te vragen als zij zorg willen leveren.

 • Zorgaanbieders die zorg leveren die geheel wordt betaald vanuit een persoonsgebonden budget (PGB);
 • Zorgaanbieders die alleen zorg leveren als onderaannemer;
 • Zorgaanbieders die zorg leveren die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente (de Jeugdwet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

De WTZa bepaalt ook dat bepaalde typen zorginstellingen automatisch een toelating hebben. Zij hoeven dus geen toelating aan te vragen. Als toegelaten aangemerkt zijn instellingen voor:

Huisartsenzorg, verloskundige zorg, kraamzorg, mondzorg, paramedische zorg, het verstrekken van hulpmiddelen, het verlenen van farmaceutische zorg, ziekenvervoer, erfelijkheidsadvisering, behandeling van gedragswetenschappelijke aard in verband met een psychiatrische aandoening. Deze instellingen moeten voldoen aan bepaalde eisen uit de WTZa.

Wat zijn de kosten van WTZa - statuten?

De kosten van WTZa-statuten bedragen € 1.250 excl. BTW, naast de standaard kosten voor de oprichting van de BV of stichting.

Kan de notaris mijn toelating aanvragen?

De notaris zorgt ervoor dat de vereisten voor een WTZa-toelating worden opgenomen in de oprichtingsakte. Eventueel kan de notaris de statuten ter goedkeuring vooraf voorleggen aan het Ministerie. Dat voorkomt dat het  Ministerie bij de aanvraag van de toelating (na oprichting) nog wijzigingen wil in de statuten. De kosten voor het verzorgen van de voorafgaande goedkeuring beginnen vanaf € 500 excl btw.

bv oprichten

Bv oprichten of stichting met WTZa statuten?

Hieronder staan de stappen eenvoudig uitgelegd:

 1. Direct na het afronden van de online procedure ontvangt elke oprichter een persoonlijke uitnodiging per e-mail voor de digitale identificatie.
 2. Nadat alle oprichters de digitale identificatie hebben voltooid kan de notaris aan de slag met het opstellen van de volmacht en conceptakte.
 3. Voorts ontvang je e-mail voor het digitaal ondertekenen van de volmacht en goedkeuring op de conceptakte.
 4. Na goedkeuring op de conceptakte en ondertekening van de volmacht door alle oprichters, kun je contact opnemen met de notaris voor het inplannen van de bespreking van de akte.
 5. Afhankelijk van de notaris zal de bespreking telefonisch of fysiek plaatsvinden. Personen woonachtig in het buitenland zullen altijd fysiek aanwezig dienen te zijn bij de notaris.
 6. Voorts passeert de notaris de akte en schrijft de onderneming in bij de KvK;
 7. Je ontvangt de oprichtingsakte(s), KvK-uittreksel(s) en aandeelhoudersregister (enkel BV) digitaal in jouw dashboard.

Medische statuten

Waarom medische statuten?

Op 1 januari 2015 is de inrichting van ziekenhuizen gewijzigd. Sinds die datum is de integrale bekostiging in de ziekenhuiszorg afgeschaft. Tot dat moment konden medisch specialisten zich laten inhuren als zzp’ers, en konden zij daarvoor een factuur sturen naar zorgverzekeringen. Na 2015 sturen ziekenhuizen gewoon één factuur, waarop ook het salaris van de medische specialisten staat. Het doel van deze wetgeving is geweest dat de kwaliteit van zorg evenals de kosten daarvan verbeteren. Het tegengeluid van medisch specialisten was dat zij zich op een andere manier gingen organiseren in ziekenhuisverband: een samenwerkingsovereenkomst met de raad van bestuur leidde tot Medisch Specialistische bedrijven (MSB’s). Deze specialisten richten een persoonlijke holding op. Deze persoonlijke holding neemt vervolgens deel in een MSB in ofwel de vorm van een maatschap, ofwel in de vorm van een coöperatie. Doordat de holding participeert in een medische samenwerking gelden er kwaliteitsvereisten aan de statuten.

Wanneer heb ik medisch statuten nodig?

Ga jij als medisch specialist participeren in een medisch samenwerkingsverband? Dan kan het zo maar het geval zijn dat er bepaalde kwaliteitsvereisten gelden in de medische sector, die in de statuten moeten worden opgenomen.

medisch

Wat kosten medische statuten?

Het oprichten van een BV met medische of WTZA statuten begint vanaf € 1650,- excl. BTW, dit is inclusief de oprichting van de holding.

Hoe richt ik een holding op met medische statuten?

Hieronder staan de stappen eenvoudig uitgelegd:

 • Je vult online de benodigde gegevens in van de BV via deze link.
 • Direct na het afronden van de online procedure ontvangt elke oprichter een persoonlijke uitnodiging per e-mail voor de digitale identificatie.
 • Nadat alle oprichters de digitale identificatie hebben voltooid kan de notaris aan de slag met het opstellen van de volmacht en conceptakte.
 • Voorts ontvang je e-mail voor het digitaal ondertekenen van de volmacht en goedkeuring op de conceptakte.
 • Na goedkeuring op de conceptakte en ondertekening van de volmacht door alle oprichters, kun je contact opnemen met de notaris voor het inplannen van de bespreking van de akte.
 • Afhankelijk van de notaris zal de bespreking telefonisch of fysiek plaatsvinden. Personen woonachtig in het buitenland zullen altijd fysiek aanwezig dienen te zijn bij de notaris.
 • Voorts passeert de notaris de akte en schrijft de BV in bij de KvK;
 • Je ontvangt de oprichtingsakte(s), KvK-uittreksel(s) en aandeelhoudersregister digitaal in jouw dashboard.

Vragen?

Neem contact op met het support team en krijg binnen 24 uur antwoord op jouw vraag door een van onze specialisten.

raket

Ten slot (aanrader)

Ben je na het lezen van dit artikel net als veel andere ondernemers op zoek naar verdieping? Dat kan! Plan dan nu een gesprek in met één van onze adviseurs! Klik hier.

Gepubliceerd op 24 mei 2024
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24