Kennisbank

Wat is een zorg stichting met WTZA statuten?

Sinds 1 januari 2017 geldt de Governance Code voor zorginstellingen. Dat houdt in dat bedrijven die zorg verlenen in hun statuten de vereisten uit de Governance Code moeten vastleggen. Als de zorg die wordt verleend, gedeclareerd wordt bij zorgverzekeringen, zijn er speciale zorgstatuten (WTZI) nodig. Ook voor medische holdings geldt dat er soms medische statuten nodig zijn. Wanneer dat het geval is, en hoe dat kan worden geregeld staat in dit artikel centraal.

Wat is de WTZa?

De Wet toelating zorginstellingen (WTZa) is een Nederlandse wet die de toelating van zorginstellingen regelt. De wet vervangt de Wet Ziekenhuisvoorzieningen (WZV) en de Tijdelijke Verstrekkingenwet Maatschappelijke Dienstverlening (TVWMD).

Waarom WTZa?

De zorg die wordt verleend door de stichting wordt alleen door de zorgverzekeraar vergoed met een WTZa-toelating. Zo’n WTZa-toelating kun je krijgen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maar krijg je natuurlijk niet zomaar. De Wet stelt onder andere regels voor een goed bestuur en wanneer er winst uitgekeerd mag worden. Het doel is geleidelijk meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor de zorginstellingen te creëren. Om zo’n toelating te krijgen moet je natuurlijk wel aan bepaalde eisen voldoen. Je onderneming komt alleen in aanmerking als:

1. Minimaal 2 personen binnen de onderneming daadwerkelijk zorg verlenen of;

2. Je een direct toegelaten instelling bent (o.a. Huisartsenzorg en kraamzorg)

Verder schrijft de WTZa verschillende eisen voor. De belangrijkste eisen gaan omtrent de transparantie van de bestuursstructuur, de bedrijfsvoering en de bereikbaarheid van acute zorg. In beginsel mogen de instellingen die onder het bereik vallen, geen winstoogmerk hebben. Aan de bedrijfsstructuur worden ook verschillende eisen gesteld. Zo moet er een raad van toezicht/commissarissen zijn dat toezicht houdt op het beleid. Dit orgaan moet de mogelijkheid hebben om haar taken onafhankelijk en kritisch uit te oefenen. Ook moet dit orgaan vastleggen hoe zij mee haar taken omgaat en wat er dient te gebeuren als er een conflictsituatie ontstaat.

Hoe vraag je een WTZa toelating aan?

Het aanvraagformulier voor een nieuwe toelating, een wijziging of intrekking vindt u op de website van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). De behandeltermijn van een aanvraag is acht weken. Wanneer langer nodig is, dan wordt u hierover binnen deze acht weken van op de hoogte gebracht. Deze verlenging mag maximaal acht weken duren. Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als de aanvraag compleet is.

 

Wanneer hoef je geen WTZa toelating aan te vragen?

De Wet Toelating Zorginstellingen is niet van toepassing in de hieronder genoemde situaties. deze instellingen hoeven geen toelating aan te vragen als zij zorg willen leveren.

  • Zorgaanbieders die zorg leveren die geheel wordt betaald vanuit een persoonsgebonden budget (PGB);
  • Zorgaanbieders die alleen zorg leveren als onderaannemer;
  • Zorgaanbieders die zorg leveren die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente (de Jeugdwet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

De WTZa bepaalt ook dat bepaalde typen zorginstellingen automatisch een toelating hebben. Zij hoeven dus geen toelating aan te vragen. Als toegelaten aangemerkt zijn instellingen voor:

Huisartsenzorg, verloskundige zorg, kraamzorg, mondzorg, paramedische zorg, het verstrekken van hulpmiddelen, het verlenen van farmaceutische zorg, ziekenvervoer, erfelijkheidsadvisering, behandeling van gedragswetenschappelijke aard in verband met een psychiatrische aandoening. Deze instellingen moeten voldoen aan bepaalde eisen uit de WTZa.

Wat zijn de kosten van WTZa - statuten?

De kosten van WTZa-statuten bedragen € 1.250 excl. BTW, naast de standaard kosten voor de oprichting van de stichting. De standaard kosten voor de stichting bedragen € 399,- excl. BTW.

Kan de notaris mijn toelating aanvragen?

De notaris zorgt ervoor dat de vereisten voor een WTZa-toelating worden opgenomen in de oprichtingsakte, maar je bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van de aanvraag om toegelaten te worden.

documenten

Ten slot (aanrader)

Ben je na het lezen van dit artikel net als veel andere ondernemers op zoek naar verdieping over dit onderwerp? Dat kan! Plan dan nu een gratis gesprek in met één van onze adviseurs!

Gepubliceerd op 21 maart 2024
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24