Kennisbank

Zorgstatuten en medische statuten

  Sinds 1 januari 2017 geldt de Governance Code voor zorginstellingen. Dat houdt in dat bedrijven die zorg verlenen in hun statuten de vereisten uit de Governance Code moeten vastleggen. Als de zorg die wordt verleend, gedeclareerd wordt bij zorgverzekeringen, zijn er speciale zorgstatuten nodig. Ook voor medische holdings geldt dat er soms medische statuten nodig zijn. Wanneer dat het geval is, en hoe dat kan worden geregeld staat in dit artikel centraal.

  Zorgstatuten

  De zorg die wordt verleend door de zorg-BV of stichting wordt alleen door de zorgverzekeraar vergoed met een WTZi-toelating. Zo’n WTZi-toelating kun je krijgen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maar krijg je natuurlijk niet zomaar. Om zo’n toelating te krijgen moet je natuurlijk wel aan bepaalde eisen voldoen. Je onderneming komt alleen in aanmerking als:

  1. Minimaal 2 personen binnen de onderneming daadwerkelijk zorg verlenen of;

  2. Je een direct toegelaten instelling bent (o.a. Huisartsenzorg en kraamzorg)

  Verder schrijft de WTZi verschillende eisen voor. De belangrijkste eisen gaan omtrent de transparantie van de bestuursstructuur, de bedrijfsvoering en de bereikbaarheid van acute zorg. In beginsel mogen de instellingen die onder het bereik vallen, geen winstoogmerk hebben. Aan de bedrijfsstructuur worden ook verschillende eisen gesteld. Zo moet er een orgaan zijn dat toezicht houdt op het beleid. Dit orgaan moet de mogelijkheid hebben om haar taken onafhankelijk en kritisch uit te oefenen. Ook moet dit orgaan vastleggen hoe zij mee haar taken omgaat en wat er dient te gebeuren als er een conflictsituatie ontstaat. De additionele kosten voor deze statuten bedraagt €1250 excl. BTW.

  Medische statuten

  Op 1 januari 2015 is de inrichting van ziekenhuizen gewijzigd. Sinds die datum is de integrale bekostiging in de ziekenhuiszorg afgeschaft. Tot dat moment konden medisch specialisten zich laten inhuren als zzp’ers, en konden zij daarvoor een factuur sturen naar zorgverzekeringen. Na 2015 sturen ziekenhuizen gewoon één factuur, waarop ook het salaris van de medische specialisten staat. Het doel van deze wetgeving is geweest dat de kwaliteit van zorg evenals de kosten daarvan verbeteren.

  Het tegengeluid van medisch specialisten was dat zij zich op een andere manier gingen organiseren in ziekenhuisverband: een samenwerkingsovereenkomst met de raad van bestuur leidde tot Medisch Specialistische bedrijven (MSB’s). Deze specialisten richten een persoonlijke holding op. Deze persoonlijke holding neemt vervolgens deel in een MSB in ofwel de vorm van een maatschap, ofwel in de vorm van een coöperatie. Doordat de holding participeert in een medische samenwerking gelden er kwaliteitsvereisten aan de statuten.

  Meer weten of zorg- of medische statuten? Neem dan contact op met het support team.